Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

183. Pravilnik o postopkih in načinu izdajanja dovoljenj tujim letalskim prevoznikom in tujim operatorjem za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza, stran 642.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena v zvezi s prvim in drugim odstavkom 81. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o postopkih in načinu izdajanja dovoljenj tujim letalskim prevoznikom in tujim operatorjem za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa postopke in način pridobitve dovoljenja za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza in dovoljenja za opravljanje mednarodnega posebnega zračnega prevoza, če ni drugače opredeljeno z mednarodno pogodbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo.
(2) Pristojni organ za sprejetje in obravnavo vlog je ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen 
(vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje rednega zračnega prevoza) 
(1) Tuji letalski prevoznik ali tuji operator za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza v zračnem prostoru Republike Slovenije poda vlogo za izdajo dovoljenja, ki vsebuje naslednje podatke:
1. ime ali firmo tujega letalskega prevoznika ali tujega operatorja ter njegov sedež oziroma stalno prebivališče,
2. številko leta,
3. tip, državno pripadnost in registrsko oznako zrakoplova,
4. kapaciteto zrakoplova,
5. namen leta,
6. letališče vzletanja in pristajanja,
7. red letenja,
8. čas vzleta,
9. oznako in številko leta marketinškega in dejanskega operatorja v primeru veljavnosti dogovorov o letih pod skupno oznako,
10. navedbo, ali bo prevoz opravljen na podlagi lastništva ali zakupne pogodbe brez posadke ali z zakupom zrakoplovov s posadko, in
11. o prevozu nevarnega blaga.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tuji letalski prevoznik ali tuji operator priloži:
1. dokazilo o zavarovanju odgovornosti tujega letalskega prevoznika ali tujega operatorja za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru, pošti in tretjim osebam, v skladu s predpisi Evropske unije,
2. dovoljenje operatorja tretje države,
3. spričevalo letalskega prevoznika (AOC) in operativne specifikacije,
4. operativno licenco ali drugo enakovredno dovoljenje,
5. potrdilo o registraciji,
6. spričevalo o plovnosti in potrdilo o pregledu plovnosti,
7. spričevalo o hrupu,
8. dogovor o zakupu zrakoplova s posadko,
9. potrdilo, da so program varovanja tujega letalskega prevoznika ali tujega operatorja odobrile letalske oblasti države, ki so določile tujega letalskega prevoznika ali tujega operatorja zrakoplova, oziroma na zahtevo ministrstva program varovanja tujega letalskega prevoznika ali tujega operatorja v angleškem jeziku,
10. tovorni list v primeru prevoza nevarnega blaga oziroma drug dokument z navedbo vsebine nevarnega blaga in
11. druge dokumente, vezane na zrakoplov ali konkretno operacijo, za katere ministrstvo oceni, da so potrebni za izdajo dovoljenja.
(3) Vloga se odda na obrazcu, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo najmanj 45 dni pred načrtovanim začetkom opravljanja mednarodnega rednega zračnega prevoza v Republiko Slovenijo in iz nje. Za namen opravljanja mednarodnega rednega zračnega prevoza v zračnem prostoru Republike Slovenije brez pristanka na območju Republike Slovenije s pravico do pristanka v nekomercialne namene se vloga odda najmanj 15 dni pred načrtovanim začetkom opravljanja mednarodnega rednega zračnega prevoza.
(4) Ministrstvo lahko tujemu letalskemu prevozniku ali tujemu operatorju ob utemeljenih razlogih dovoli opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza tudi, če vlogo predloži v krajšem roku.
3. člen 
(vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnega zračnega prevoza) 
(1) Tuji letalski prevoznik ali tuji operator za opravljanje mednarodnega posebnega zračnega prevoza v zračnem prostoru Republike Slovenije poda vlogo za izdajo dovoljenja, ki smiselno glede na namen leta vsebuje podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena. V primeru zakupa leta vlagatelj priloži tudi kopijo te pogodbe (čarterska pogodba).
(2) Vloga se odda na obrazcu, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo:
– za izvedbo od enega do štiri letov najmanj tri delovne dneve pred dnevom prvega leta;
– za izvedbo več kakor štirih letov najmanj sedem delovnih dni pred dnevom prvega leta.
(3) Ministrstvo lahko tujemu letalskemu prevozniku ali tujemu operatorju ob utemeljenih razlogih dovoli opravljanje mednarodnega posebnega zračnega prevoza tudi, če vlogo predloži v krajšem roku.
(4) Če datumi in časi vzletov v vlogi za serijo letov niso določeni za vse lete v seriji letov, tuji letalski prevoznik ali tuji operator ministrstvu sporoči datum in čas vzleta najpozneje 24 ur pred načrtovanim letom.
4. člen 
(dovoljenje za opravljanje rednega zračnega prevoza) 
(1) Ministrstvo izda dovoljenje za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza, ki vsebuje podatke o letalskem prevozniku, obdobju opravljanja mednarodnega zračnega prevoza, dovoljenih progah, redu letenja, zrakoplovih, s katerimi se izvajajo leti, v skladu z redom letenja, o morebitnih zakupnih pogodbah zrakoplovov in drugih vsebinah, kakor so omejitve ali posebne zahteve.
(2) Dovoljenje za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza se izda posebej za poletno in zimsko obdobje letenja, če ni dogovorjeno drugače.
5. člen 
(sprememba in dopolnitve dovoljenja za opravljanje rednega zračnega prevoza) 
(1) Spremembe ali dopolnitve k že izdanemu dovoljenju za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza, vključno s spremembo reda letenja, tuji letalski prevoznik ali tuji operator predloži najmanj 30 dni pred dnevom napovedanega začetka zračnega prevoza s predvidenimi spremembami. O spremembi reda letenja ali drugih podatkov, ki so vključeni na izdanem dovoljenju iz prejšnjega člena, ministrstvo izda spremembo obstoječega dovoljenja ali novo dovoljenje.
(2) Ministrstvo lahko tujemu letalskemu prevozniku ali tujemu operatorju ob utemeljenih razlogih dovoli opravljanje mednarodnega zračnega prevoza tudi, če je spremembo sporočil v krajšem roku.
6. člen 
(dovoljenje za opravljanje posebnega zračnega prevoza) 
Ministrstvo izda dovoljenje za opravljanje mednarodnega posebnega zračnega prevoza, ki vsebuje podatke o letalskem prevozniku, obdobju opravljanja mednarodnega posebnega zračnega prevoza, dovoljenih progah, pozivnem znaku, zrakoplovih, s katerimi se lahko izvajajo prevozi, o morebitnih zakupnih pogodbah zrakoplovov in drugih vsebinah, kakor so omejitve ali posebne zahteve.
7. člen 
(obveščanje o izdanem dovoljenju) 
O izdanem dovoljenju iz 4., 5. ali 6. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) ministrstvo nemudoma obvesti agencijo, pristojno za civilno letalstvo, ministrstvo, pristojno za obrambo, in izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa.
8. člen 
(preklic, omejitev in razveljavitev dovoljenja) 
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, omeji ali razveljavi, če kateri od pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, ni več izpolnjen, ali je takšno ravnanje v skladu z drugim pravnim aktom. O preklicu, omejitvi ali razveljavitvi dovoljenja ministrstvo nemudoma obvesti subjekte, ki so predhodno prejeli obvestilo iz prejšnjega člena. Ministrstvo obvestilo pošlje tako, kakor je bilo poslano obvestilo iz prejšnjega člena ali na drug ustrezen način.
9. člen 
(omejitev veljavnosti dovoljenja) 
Dovoljenje, izdano po tem pravilniku, ne pomeni dovoljenja, soglasja ali obvestila po drugih predpisih.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01, 18/01 – Zlet in 47/22), razen določb 1. člena, šeste alineje prvega odstavka 2. člena, 3. in 16. člena.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-745/2021/34
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2021-2430-0143
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost