Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

195. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo v Lokavcu – Loretovše 1, stran 692.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) in na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je župan Občine Ajdovščina dne 16. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo v Lokavcu – Loretovše 1 
1. člen
Vsebina sklepa in pravna podlaga 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo v Lokavcu – Loretovše 1 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-3).
(3) OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 3348.
2. člen 
Ureditveno območje OPPN in predmet načrtovanja 
(1) Ureditveno območje OPPN obsega celotno območje, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/22 in 10/22 – popr.) opredeljeno z enoto urejanja prostora EUP LO-101 SK (v) v površini 6.478,01 m2.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega parcele in dele parcel v k. o. 2381 Lokavec: 529/1, 529/2, 540/6, 540/7, 540/8, 540/9, 542/5, 542/6, 542/7, 542/8, 542/9.
(3) Načrtovane ureditve lahko posegajo tudi na prometne in kmetijske površine, ki so potrebne za opremljanje stavbnih zemljišč in so izven ureditvenega območja OPPN.
(4) Predmet načrtovanja OPPN je določitev prostorskih izvedbenih pogojev za opremo stavbnega zemljišča, gradnjo objektov in izvedbo drugih posegov v prostor.
3. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovna rešitev za pripravo OPPN je Sklep o dispoziciji pozidave: Lokavec – Loretovše 1 št. 3500-24/2020, ki ga je izdelalo podjetje Fond S d.o.o., Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana in sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 11. 3. 2021.
4. člen 
Vrsta postopka 
OPPN se skladno s 129. členom ZUreP-3 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega prostorskega načrta od 119. do 124. člena ZUreP-3.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka 
(1) Posamezne faze postopka priprave OPPN z okvirnimi roki so:
– pridobitev identifikacijske številke in sprejem sklepa o pripravi OPPN – januar 2023;
– pridobitev konkretnih smernic, podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 30 dni;
– priprava stališč do razvojnih pobud in vključevanje javnosti pri pripravi osnutka OPPN – 30 dni;
– priprava osnutka OPPN – 30 dni po prejetju konkretnih smernic NUP in vseh ostalih vhodnih podatkov;
– pridobitev prvih mnenj NUP na pripravljeni osnutek OPPN – 30 dni;
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj NUP;
– javna razgrnitev in javna obravnava ter seznanitev Občinskega sveta Občine Ajdovščina z gradivom dopolnjenega osnutka OPPN – najmanj 30 dni;
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjeno gradivo, podanih v času javne razgrnitve, in sprejem stališč do pripomb na Občinskem svetu Občine Ajdovščina – 45 dni po javni razgrnitvi;
– priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejetju stališč do pripomb z javne razgrnitve;
– pridobitev drugih mnenj NUP na predlog OPPN – 30 dni;
– priprava usklajenega predloga OPPN – 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP;
– obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu Občine Ajdovščina – 30 dni.
(2) Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti posega in vsebine smernic, mnenj, števila podanih pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
6. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora NUP ter drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Območje reke Soče, Cankarjeva ulica 63, 5000 Nova Gorica (erozijsko območje);
– Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina (občinske ceste);
– Elektro Primorska d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (prenosni in distribucijski elektroenergetski vodi);
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina (vodovod, kanalizacija, komunalni odpadki);
– Telekom Slovenije d. d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (telekomunikacijski vodi).
(2) Občina Ajdovščina lahko v postopek vključi tudi druge NUP, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
Način vključevanja javnosti 
(1) Občina Ajdovščina seznani zainteresirano javnost s Sklepom o dispoziciji pozidave: Lokavec – Loretovše 1 in osnutkom sklepa o pričetku OPPN z objavo na spletni stani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.
(2) Občina Ajdovščina seznani zainteresirano javnost s sprejetim sklepom o pričetku OPPN in mnenjem Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja ter o obveznosti presoje sprejemljivosti na varovana območja z objavo na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(3) Občina Ajdovščina vključi javnost pri pripravi osnutka OPPN ter ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev.
(4) Občina Ajdovščina v postopku priprave OPPN seznani javnost z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, ter v tem času zagotovi javno obravnavo gradiv. Gradivo se razgrne v upravnih prostorih Občine Ajdovščina in objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta.
(5) Občina Ajdovščina s sklepom sprejme stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta ter jih objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.
(6) Občina Ajdovščina lahko z namenom vključevanja javnosti organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
8. člen 
Podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za OPPN bo pobudnik zagotovil elaborat ekonomike in morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali NUP.
9. člen 
Navedba, ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja 
(1) Za pripravo OPPN je Občina Ajdovščina pridobila mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica št. 3563-0094/2022-2 z dne 15. 12. 2022, iz katerega izhaja, da nameravana gradnja verjetno ne bo pomembno vplivala na varovana območja in da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
(2) Občina Ajdovščina je presodila, da se z OPPN ne načrtujejo prostorske ureditve, ki predstavljajo poseg v okolje, za katerega je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, za katerega se zahteva presoja sprejemljivosti na varovana območja ali ki bi pomembneje vplival na okolje.
10. člen 
Objava in uveljavitev 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z mnenjem iz 9. člena tega sklepa objavi na spletni stani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in ministrstva, pristojnega za prostor.
Št. 3503-7/22-9
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost