Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

196. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje, stran 693.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) in na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je župan Občine Ajdovščina dne 16. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje 
1. člen
Vsebina sklepa in pravna podlaga 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-3).
(3) OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 3352.
2. člen 
Ureditveno območje OPPN in predmet načrtovanja 
(1) Ureditveno območje OPPN obsega celotno območje, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/22 in 10/22 – popr.) opredeljeno z enoto urejanja prostora EUP BA-10 IG v površini 54.486 m2.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega parcele in dele parcel v k. o. Batuje: 1127/4, 1127/5, 1127/7, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1160, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1162, 1163/2, 1163/3, 1163/4, 1164/1, 1164/2, 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/7, 1164/8, 1164/9, 1164/10, 1164/11, 1164/12, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1166/6, 1166/7, 1166/8, 1166/9, 1166/10, 1166/11, 1166/12, 1166/13, 1166/14, 1166/16, 1166/17, 1166/18, 1166/19, 1166/20, 1166/21, 1166/22, 1166/24, 1166/25, 1166/26, 1166/28, 1166/29, 1166/30, 1166/31, 1174/1, 1174/2, 1175, 1176, 1178/1, 1178/2, 1180/1, 1180/2, 1180/6, 1180/7, 1180/8, 1180/9, 1180/10, 1180/11, 1183, 1184/2, 1187, 1193/3, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 1198/4, 1200/1, 1200/3, 1200/4, 1539/1, 1549/2, 1553/1, 1554, 1562/1, 1562/3, 1562/8, 1562/9 in 1562/10.
(3) Načrtovane ureditve posegajo tudi na kmetijske, gozdne in vodne površine, ki so potrebne za ureditev protipoplavnih ukrepov in so izven ureditvenega območja OPPN.
(4) Predmet načrtovanja OPPN je izvedba protipoplavnih ukrepov ter določitev prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo objektov in izvedbo drugih posegov v prostor.
3. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
(1) Sočasno s pripravo OPPN bo potekala izdelava projektne dokumentacije za objekt: Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje, ki jo bo zagotovil investitor Direkcija Republike Slovenije za vode.
(2) Za pripravo posameznih faz postopka OPPN bosta izdelani idejna zasnova projekta (IZP) in dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Projektne rešitve bodo upoštevale koncept na naravi temelječih rešitev (sonaravne in zelene rešitve).
(3) Strokovna podlaga za pripravo dokumentacije je Hidrološko hidravlični elaborat z okvirnim predlogom ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti na območju industrijske cone Batuje (Inštitut za vode RS, št. študije 2/2017; Ljubljana, junij 2021, junij 2022), ki je bil potrjen s strani Ministrstva za okolje in prostor dne 19. 7. 2022 pod št. 35558-2/2018-37.
(4) Sočasno poteka izdelava hidrološko hidravlične študije – elaborata s kartami poplavne nevarnosti za načrtovano stanje ter drugih strokovnih podlag, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
4. člen 
Vrsta postopka 
OPPN se skladno s 129. členom ZUreP-3 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega prostorskega načrta od 119. do 124. člena ZUreP-3.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka 
(1) Posamezne faze postopka priprave OPPN z okvirnimi roki so:
– priprava idejne zasnove projekta (IZP), osnutka sklepa o pripravi OPPN – december 2022;
– pridobitev odločbe ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe celovite presoje sprejemljivosti na varovana območja – 30 dni;
– pridobitev identifikacijske številke in sprejem sklepa o pripravi OPPN – januar 2023;
– pridobitev konkretnih smernic, podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 30 dni;
– priprava stališč do razvojnih pobud in vključevanje javnosti pri pripravi osnutka OPPN – 30 dni;
– priprava osnutka OPPN – 30 dni po prejetju konkretnih smernic NUP in vseh ostalih vhodnih podatkov;
– pridobitev prvih mnenj NUP na pripravljeni osnutek OPPN – 30 dni;
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj NUP;
– javna razgrnitev in javna obravnava ter seznanitev Občinskega sveta Občine Ajdovščina z gradivom dopolnjenega osnutka OPPN – najmanj 30 dni;
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjeno gradivo, podanih v času javne razgrnitve, in sprejem stališč do pripomb na Občinskem svetu Občine Ajdovščina – 45 dni po javni razgrnitvi;
– priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejetju stališč do pripomb z javne razgrnitve;
– pridobitev drugih mnenj NUP na predlog OPPN – 30 dni;
– priprava usklajenega predloga OPPN – 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP;
– obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu Občine Ajdovščina – 30 dni.
(2) Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic, mnenj, števila podanih pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
6. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora NUP ter drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upravljanja z vodami), Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Območje reke Soče, Cankarjeva ulica 63, 5000 Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica (za področje ohranjanja narave), Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine), Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (za področje cestnega in železniškega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet (za področje pomorskega in zračnega prometa), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina (občinske ceste);
– Elektro Primorska d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (prenosni in distribucijski elektroenergetski vod;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana (prenosni plinovod);
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina (vodovod, komunalni odpadki);
– Telekom Slovenije d. d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (telekomunikacijski vodi).
(2) Občina Ajdovščina lahko v postopek vključi tudi druge NUP, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
Način vključevanja javnosti 
(1) Občina Ajdovščina seznani zainteresirano javnost s pobudo za pripravo OPPN, idejno zasnovo projekta (IZP) in osnutkom sklepa o pričetku OPPN z objavo na spletni stani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.
(2) Občina Ajdovščina seznani zainteresirano javnost s sprejetim sklepom o pričetku OPPN in mnenjem Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja ter o obveznosti presoje sprejemljivosti na varovana območja z objavo na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(3) Občina Ajdovščina vključi javnost pri pripravi osnutka OPPN ter ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev.
(4) Občina Ajdovščina v postopku priprave OPPN seznani javnost z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, ter v tem času zagotovi javno obravnavo gradiv. Gradivo se razgrne v upravnih prostorih Občine Ajdovščina in objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta.
(5) Občina Ajdovščina s sklepom sprejme stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta ter jih objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.
(6) Občina Ajdovščina lahko z namenom vključevanja javnosti organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
8. člen 
Podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo OPPN bo Občina Ajdovščina zagotovila elaborat ekonomike in morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali NUP.
9. člen 
Navedba, ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja 
(1) Za pripravo OPPN je Občina Ajdovščina pridobila mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica št. 3563-0093/2022-2 z dne 3. 1. 2023, iz katerega izhaja, da nameravana gradnja verjetno ne bo pomembno vplivala na varovana območja in da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
(2) Občina Ajdovščina je presodila, da se z OPPN ne načrtujejo prostorske ureditve, ki predstavljajo poseg v okolje, za katerega je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, za katerega se zahteva presoja sprejemljivosti na varovana območja ali ki bi pomembneje vplival na okolje.
10. člen 
Objava in uveljavitev 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z mnenjem iz 9. člena tega sklepa objavi na spletni stani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in ministrstva, pristojnega za prostor.
Št. 3503-1/22-17
Župan 
Občine Ajdovščine 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost