Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

192. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 680.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Marjana Kolar,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Bojan Ravnikar,
kot stranki na strani javnih uslužbencev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi nove uvrstitve delovnih mest Asistent (šifra H017001) in Mladi raziskovalec (šifra H017002) v plačne razrede.
2. člen 
(sprememba določitve plačnih razredov v plačni podskupini H1) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08, 106/15, 46/17 – popr., 80/18 in 136/22) se v 3. členu v prvem odstavku v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne skupine H« uvrstitvi pod zaporednima številkama 1 in 2 od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 spremenita tako, da se glasita:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred z napr. MAX
1
H017001
ASISTENT
VII/2
0
35
45
2
H017002
MLADI RAZISKOVALEC
VII/2
0
35
45
«. 
V 3. členu v prvem odstavku se v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne skupine H« uvrstitvi pod zaporednima številkama 1 in 2 od 1. aprila 2023 spremenita tako, da se glasita:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred z napr. MAX
1
H017001
ASISTENT
VII/2
0
36
46
2
H017002
MLADI RAZISKOVALEC
VII/2
0
36
46
«. 
PREHODNA DOLOČBA 
3. člen 
(pridobitev pravice do plače) 
Javni uslužbenci pridobijo pravico do plače v skladu z določbami tega aneksa s 1. januarjem 2023 oziroma s 1. aprilom 2023.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2023
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
EVA 2023-3330-0008
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
 
 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
 
 
 
Dr. Igor Papič
minister 
za izobraževanje, 
znanost in šport
 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI  IN KULTURE 
Marjana Kolar 
 
ZSSS – SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE – VIR 
Bojan Ravnikar
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 26. 1. 2023 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-29 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 36/12.

AAA Zlata odličnost