Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

226. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023, stran 715.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US – v nadaljevanju: ZJF), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. redni seji dne 26. 1 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 89/22) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
52.299.748,58
70
DAVČNI PRIHODKI
17.712.299,00
700
davki na dohodek in dobiček
14.014.995,00
703
davki na premoženje
3.318.475,00
704
domači davki na blago in storitve
378.829,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
6.021.440,46
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.756.290,46
711
takse in pristojbine
31.000,00
712
denarne kazni
50.200,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
36.900,00
714
drugi nedavčni prihodki
3.147.050,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
7.303.011,80
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.023.500,00
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
6.279.511,80
73
PREJETE DONACIJE
4.001.680,00
730
prejete donacije iz domačih virov
4.001.680,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.962.680,38
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
10.431.202,11
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
1.531.478,27
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
5.298.636,94
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
5.298.636,94
II. SKUPAJ ODHODKI
56.263.524,52
40
TEKOČI ODHODKI
7.792.717,95
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.400.449,36
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
234.244,57
402
izdatki za blago in storitve
6.062.024,02
403
plačila domačih obresti
0,00
409
sredstva, izločena v rezerve
96.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
11.136.111,26
410
subvencije
687.302,37
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.048.540,00
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.361.290,00
413
drugi tekoči domači transferi
4.038.978,89
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
37.098.897,31
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
37.098.897,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
235.798,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
129.500,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
106.298,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–3.963.775,94
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
303.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
303.000,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 
zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
158.130,36
500
odplačilo domačega dolga
158.130,36
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–3.818.906,30
X. NETO ZADOLŽEVANJE
158.130,36
XI. NETO FINANCIRANJE
3.963.775,94
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2022
3.818.906,30
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2022
Ajdovščina, dne 26. januarja 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti