Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

200. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Dobrna, stran 699.

  
Župan Občine Dobrna je na podlagi 33. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17, 127/22) in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Dobrna 
1. člen 
Za podžupanjo Občine Dobrna se imenuje Branka Gal, roj. 1. 7. 1964, stanujoča Dobrna 12 b, 3204 Dobrna.
2. člen 
Podžupanja svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen 
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2023-1(1)
Dobrna, dne 11. januarja 2023
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina