Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1754. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
1755. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije

Odloki

1756. Odlok o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«

MINISTRSTVA

1712. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1713. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1714. Odredba o dnevu izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
1715. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

1716. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški dejavnosti ni v neskladju z Ustavo
1717. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi in Zakon o lokalni samoupravi nista v neskladju z Ustavo
1718. Odločba o razveljavitvi Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju

SODNI SVET

1719. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1720. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1721. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1722. Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
1723. Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

OBČINE

Črnomelj

1752. Odlok o grbu in zastavi Občine Črnomelj

Komen

1724. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Koper

1725. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2020
1726. Odlok o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper«
1727. Odlok o razveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)«
1728. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
1729. Sklep o nedopustnosti razpisa naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/20) in ustavitvi postopka referenduma
1730. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

1731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
1732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
1733. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2021

Piran

1734. Sklep o oblikovanju višine nadomestila za vzdrževanje in obnavljanje vodnega in priobalnega območja začasnih privezov – vzdrževalnine
1735. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcele številka 5069, 5070/2 in 5068/2, vse k. o. Sečovlje
1736. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcelo številka 4852/7 k. o. 2631 Portorož

Ptuj

1753. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Radeče

1737. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2020
1738. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah ID št. prostorskega akta 1551
1739. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah«
1740. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Radeče

Rogaška Slatina

1741. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
1742. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
1743. Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

Slovenj Gradec

1744. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG)
1745. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje – naselje Sonce

Šmarješke Toplice

1746. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šmarješke Toplice
1747. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe in potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmarješke Toplice
1748. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Trebnje

1750. Sklep o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 1 za javno infrastrukturo na področju kulture
1751. Sklep o določitvi stavbe na naslovu Kidričeva ulica 2 za javno infrastrukturo na področju kulture

Turnišče

1749. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti