Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Št. 430-26/2021 Ob-2159/21, Stran 1159
Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; ZGJS), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16; ZPPDej) in 5. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/21), objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi
1. Naročnik oziroma koncedent: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, tel. 02/673-02-02, elektronski naslov: info@selnica.si, matična številka: 1357930, ID za DDV: SI36150380.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi.
3. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
4. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
5. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Selnica ob Dravi.
6. Informacije in razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani Občine Selnica ob Dravi (www.selnica.si) in na vložišču Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak delovni dan v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Suzana Prajnc, tel. 02/673-02-08, elektronski naslov: suzana.prajnc@selnica.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Selnica ob Dravi. Naročnik lahko v tem primeru po potrebi podaljša rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Način, kraj in čas oddaje prijave: prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti najkasneje do 14. 6. 2021 do 12. ure. Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna dežurna služba«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
9. Izdelava prijave: prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
10. Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
11. Kriteriji in merila za izbor koncesionarja: za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila so podrobneje določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
12. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave. Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti. Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav. Naročnik bo z vsemi prijavitelji, ki jim bo priznal sposobnost, izvedel še dialog in jih nato povabil k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. Po zaključku dialoga in predložitvi končnih ponudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
13. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo najkasneje v roku enega meseca po dokončnosti upravne odločbe, z izvajanjem javne službe pa pričeti najkasneje v roku enega meseca po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Občina Selnica ob Dravi 

AAA Zlata odličnost