Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Št. 100-0024/2021-1 Ob-2160/21, Stran 1167
Na podlagi 32. in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, št. 82/20) objavlja Občina Velike Lašče javni razpis za zasedbo mesta
direktorja 
Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna/univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– aktivno obvlada slovenski in najmanj en svetovni jezik,
– je državljan Republike Slovenije.
Direktor – glede na obseg predvidene dejavnosti zavoda ob njegovem ustanavljanju – opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pri čemer ima pravico do ustreznega honorarja za svoje delo, ki ga določi ustanovitelj.
K prijavi morajo kandidati predložiti:
– predlog razvoja in program dela zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Direktorja javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta zavoda imenuje Občinski svet Občine Velike Lašče.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za pravočasno se šteje prijava, ki je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu Občine Velike Lašče ali poslana priporočeno po pošti. Kot nepopolna šteje vloga, kateri kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Kandidati naj pisno vlogo z zahtevanimi prilogami pošljejo najkasneje 15 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis – Direktor JZ Trubarjevi kraji – Ne odpiraj«, na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri kontaktni osebi razpisa mag. Jerici Tomšič Lušin, tel. 01/78-10-370, e-naslov: obcina@velike-lasce.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljenem imenovanju na občinskem svetu.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost