Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1729. Sklep o nedopustnosti razpisa naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/20) in ustavitvi postopka referenduma, stran 4685.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o nedopustnosti razpisa naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/20) in ustavitvi postopka referenduma
Št. 040-1/2020
Koper, dne 14. maja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 20. redni seji dne 22. aprila 2021 sprejel
S K L E P 
o nedopustnosti razpisa naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/20) in ustavitvi postopka referenduma
1. 
Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da se zahteva za razpis naknadnega referenduma o »Odloku o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)«(Uradni list, RS št. 177/20), ki jo je dne 11. 2. 2021 vložil volivec Boris Popovič in jo je s podpisi podprlo 2545 volivk in volivcev Mestne občine Koper, nanaša na odlok, o katerem skladno z določili 46. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ni mogoče odločati na naknadnem referendumu o splošnem aktu občine, zaradi česar referenduma na podlagi vložene zahteve za razpis naknadnega referenduma ni mogoče razpisati in se zato postopek naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/20) ustavi.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. 
Obrazložitev:
Mestna občina Koper je sprejela Odlok o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18), ki je bil objavljen v Uradnem listu, RS št. 177/20 z dne 1. 12. 2020 in je začel veljati 2. 12. 2020.
Dne 7. 12. 2020 je bila vložena pobuda pobudnika Borisa Popoviča in skupine volivcev za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18).
Dne 11. 2. 2021 je volivec Boris Popovič vložil zahtevo za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18), ki jo je s podpisi podprlo 2545 volivk in volivcev Mestne občine Koper.
Skladno s 47. členom Zakona o lokalni samoupravi, občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja. Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.
Občinski svet Mestne občine Koper je pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije podal zahtevo, da Ustavno sodišče Republike Slovenije odloči o ustavnosti in zakonitosti vsebine vložene zahteve za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18).
Ustavno sodišče Republike Slovenije je s sklepom številka U-II-1/21-6 z dne 11. 3. 2021 zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti vsebine zahteve za razpis referenduma zavrglo, pri čemer je v obrazložitvi navedlo, da je mogoče skladno z določili 46. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) naknadni referendum o splošnem aktu občine izpeljati zgolj zoper splošni akt občine, ki je bil v občinskem svetu sprejet, ni pa še bil uveljavljen. Ko je predpis uveljavljen, njegove veljavnosti ni mogoče razveljaviti z odločanjem na naknadnem referendumu, saj je lokalni referendum, kot je predviden v zakonodaji, potrditveni (zavrnitveni) in ne razveljavitveni. Odlok o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18), ki naj bi bil predmet odločanja na referendumu, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/20 in je začel veljati 2. 12. 2020. Ker je Odlok o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18) veljaven predpis, o njegovi veljavnosti ni mogoče odločati na naknadnem referendumu o splošnem aktu občine oziroma morebitna odločitev na referendumu ne more vplivati na njegovo veljavnost.
Iz navedenega Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da se zahteva za razpis referenduma nanaša na odlok, o katerem skladno z določili 46. člena Zakona o lokalni samoupravi ni mogoče odločati na naknadnem referendumu o splošnem aktu občine, zaradi česar referenduma, na podlagi vložene zahteve za razpis naknadnega referenduma, ni mogoče razpisati in je zato treba postopek naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/20) ustaviti.
Št. 040-1/2020
Koper, dne 22. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A 
sull’inammissibilità dell’indizione del referendum abrogativo sull’entrata in vigore del “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20) e sulla chiusura della procedura referendaria
Prot. n. 040-1/2020
Capodistria, 14 maggio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua XX seduta ordinaria in data 22 aprile 2021 approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’inammissibilità dell’indizione del referendum abrogativo sull’entrata in vigore del “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20) e sulla chiusura della procedura referendaria
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria rileva che la richiesta di l’indizione del referendum abrogativo sul “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (GU RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20), presentata in data 11 febbraio 2021 dall’elettore Boris Popovič e sostenuta con l’apposizione delle firme da 2545 elettrici ed elettori del Comune città di Capodistria, si riferisce al decreto, in merito al quale non è possibile deliberare in seno al referendum abrogativo su un atto generale del comune ai sensi delle disposizioni dell’articolo 46 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), e che per questo motivo non è possibile l’indizione del referendum in base alla richiesta presentata per l’indizione dello stesso e si chiude la procedura referendaria del referendum abrogativo sull’entrata in vigore del “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20).
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Motivazione:
Il Comune città di Capodistria ha approvato il Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20 in data 1° dicembre 2020 ed entrato in vigore in data 2 dicembre 2020.
In data 7 febbraio 2020 è stata presentata la mozione del promotore Boris Popovič e del gruppo di elettori per l’indizione del referendum abrogativo sull’entrata in vigore del Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18).
In data 11 febbraio 2021 l’elettore Boris Popovič ha presentato la richiesta di indizione del referendum abrogativo sull’entrata in vigore del Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (GU RS n. 67/18), sostenuta con le firme da 2545 elettrici ed elettori del Comune città di Capodistria.
Ai sensi dell’articolo 47 della Legge sull’autonomia locale, il Consiglio comunale indice il referendum nel termine di quindici giorni a decorrere dall’approvazione della decisione sulla proposta ovv. a decorrere dalla presentazione della richiesta da parte degli elettori per l’indizione del referendum. Con atto sull’indizione del referendum il Consiglio comunale determina il contenuto del quesito, in merito al quale si deciderà al referendum e stabilisce il giorno che si considera quale giorno di indizione del referendum, l’area del referendum e il giorno della votazione. Se il Consiglio comunale ritiene che il contenuto della richiesta presentata per l’indizione del referendum sia in contrasto con la Costituzione e la legge, può richiedere alla Corte costituzionale di deliberare in merito. Il Consiglio comunale può presentare la richiesta a decorrere dal giorno di presentazione della richiesta entro e non oltre lo scadere del termine per l’indizione del referendum. La Corte costituzionale delibera in merito alla richiesta del Consiglio comunale nel termine di 15 giorni.
Il Consiglio del Comune città di Capodistria ha presentato alla Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia la richiesta di deliberare in merito alla costituzionalità e legalità del contenuto della richiesta di indizione del referendum abrogativo sull’entrata in vigore del Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18).
La Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia ha rigettato con Delibera prot. n. U-II-1/21-6 dell’11 marzo 2021 la richiesta di valutazione della costituzionalità e della legalità del contenuto della richiesta di indizione del referendum; nella motivazione ha specificato che ai sensi delle disposizioni dell’articolo 46 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE) è possibile eseguire il referendum abrogativo su un atto generale del comune esclusivamente per un atto generale del comune, approvato da parte del Consiglio comunale, ma non ancora entrato in vigore. Quando la norma entra in vigore, non è possibile abrogare la sua validità al referendum abrogativo, perché il referendum locale, come previsto dalla legislazione, è di conferma (rigetto) e non abrogativo. Il Decreto sull’abrogazione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale” di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18), oggetto del referendum, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20 in data 1° dicembre 2020 ed entrato in vigore in data 2 dicembre 2020. Visto che il Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18) è una disposizione in vigore, non è possibile decidere in merito alla sua validità al referendum abrogativo su un atto generale del comune ovv. l’eventuale decisione al referendum non può influire sulla sua validità.
Da quanto specificato il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria rileva che la richiesta di indizione del referendum si riferisce al decreto, in merito al quale non è possibile deliberare in seno al referendum abrogativo su un atto generale del comune ai sensi delle disposizioni dell’articolo 46 della Legge sull’autonomia locale e che per questo motivo non è possibile l’indizione del referendum in base alla richiesta presentata per l’indizione dello stesso e si chiude la procedura referendaria del referendum abrogativo sull’entrata in vigore del “Decreto sull’abrogazione del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18)” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 177/20).
Prot. n. 040-1/2020
Capodistria, 22 aprile 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost