Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1734. Sklep o oblikovanju višine nadomestila za vzdrževanje in obnavljanje vodnega in priobalnega območja začasnih privezov – vzdrževalnine, stran 4692.

  
Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Piran sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Kanal sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja.
2. 
Občinski svet se je, ob obravnavi odloka iz 1. člena tega sklepa, seznanil z vsem priloženim gradivom in potrjuje Finančni načrt upravljanja ter predlog o oblikovanju višine nadomestila za vzdrževanje in obnavljanje vodnega in priobalnega območja začasnih privezov – vzdrževalnine, ki je sestavni del tega sklepa.
Vrednosti nadomestila za vzdrževanje in obnavljanje vodnega in priobalnega območja začasnih privezov (vzdrževalnine) so:
Dolžina plovila 
(v m)
Višina 
vzdrževalnine 
(EUR)
Zbiranje in odvoz odpadkov iz plovil (EUR)
do 4,50
345,78
9,22
od 4,51 do 5,50
469,41
9,22
od 5,51 do 6,50
613,87
9,22
od 6,51 do 7,50
863,46
9,22
od 7,51 do 8,50
1.156,98
9,22
od 8,51 do 9,50
1.418,16
9,22
od 9,51 do 10,50
1.685,02
9,22
od 10,51 do 11,50
1.947,37
9,22
od 11,51 do 12,50
2.213,10
9,22
od 12,51 do 13,50
2.384,90
9,22
od 13,51 do 14,50
2.556,69
9,22
DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Dnevno nadomestilo za uzurpacijo prostora znaša 100 EUR.
3. 
Občinski svet se je seznanil in potrjuje DIIP za projekt Ureditev Kanala sv. Jerneja ki ga je izdelal Elmarkt, Portorož (marec 2021).
Takoj po izdaji projektne dokumentacije za predvideno ureditev mora JP Okolje Piran skladno s pridobljenimi pogoji in soglasji vseh soglasodajalcev občinskemu svetu predložiti Investicijski program, ki bo natančneje upošteval oziroma opredeljeval faznost izvedbe, oceno investicijske vrednosti in vire financiranja ureditve predmetnega območja.
4. 
Občinski svet se je seznanil z osnutkom koncesijske pogodbe za upravljanje s pristaniščem Kanala sv. Jerneja in daje zanj soglasje.
Št. 3731-0001/2020
Piran, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli art. 26 e 59 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 32/93 e successive modifiche) nonché l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 20ª seduta ordinaria il giorno 15/4/2021 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
1. 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano adotta il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sul Porto Canale di San Bortolo e sulla concessione per la costruzione e la gestione del porto locale Canale di San Bortolo.
2. 
Il Consiglio comunale, durante la trattazione del decreto di cui all’Articolo 1 della presente deliberazione, ha preso atto di tutti i documenti allegati e approva il Piano finanziario di gestione nonché la proposta sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo per la manutenzione e il rinnovamento dello specchio d’acqua e della zona costiera degli ormeggi temporanei – spesa di manutenzione che è parte integrante della presente deliberazione.
I valori dell’indennizzo per la manutenzione e il rinnovamento dello specchio d’acqua e della zona costiera (spese di manutenzione) sono i seguenti:
Lunghezza 
del natante (in m)
Ammontare 
della spesa 
di manutenzione
(EURO)
Raccolta 
e trasporto 
di rifiuti 
dai natanti (EURO)
fino a 4,50
345,78
9,22
da 4,51 a 5,50
469,41
9,22
da 5,51 a 6,50
613,87
9,22
da 6,51 a 7,50
863,46
9,22
da 7,51 a 8,50
1.156,98
9,22
da 8,51 a 9,50
1.418,16
9,22
da 9,51 a 10,50
1.685,02
9,22
da 10,51 a 11,50
1.947,37
9,22
da 11,51 a 12,50
2.213,10
9,22
da 12,51 a 13,50
2.384,90
9,22
da 13,51 a 14,50
2.556,69
9,22
L’IVA non è inclusa nel prezzo e deve essere pagata dall’utente.
L’indennizzo giornaliero per l’indebita occupazione dello spazio ammonta a 100 EURO.
3. 
Il Consiglio comunale ha preso atto e conferma il documento di identificazione del progetto di investimento (DIIP) per il progetto Regolamentazione del Canale San Bortolo elaborato da Elmarkt, Portorose (marzo 2021).
Subito dopo il rilascio della documentazione di progetto per l’assetto previsto, l’AP Okolje Piran è tenuta a presentare al Consiglio comunale, conformemente alle condizioni e ai nulla osta ottenuti da parte dei concedenti degli stessi, il Programma di investimento che rispetterà rigorosamente ovvero determinerà i termini di attuazione, la stima del valore dell’investimento e le fonti di finanziamento dell’assetto dell’area in questione.
4. 
Il Consiglio comunale ha preso atto della bozza del contratto di concessione per la gestione del porto Canale di S. Bortolo e concede il nulla osta allo stesso.
N. 3731-0001/2020
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost