Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1725. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2020, stran 4656.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 
Št. 410-26/2019
Koper, dne 14. maja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. aprila 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
65.621.290
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
59.383.302
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
44.140.358
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
29.520.151
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
13.332.202
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.288.005
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
15.242.944
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
9.725.744
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
50.843
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
302.496
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
174.871
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
4.988.990
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.501.725
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
728.353
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.773.372
73
PREJETE DONACIJE (730)
400.530
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
400.530
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.118.395
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.090.044
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
28.351
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
217.338
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
8.366
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
208.972
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
61.896.744
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.594.477
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.345.271
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
712.348
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.045.387
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
291.037
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
200.434
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
31.661.770
410
SUBVENCIJE
1.814.720
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.780.786
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.678.070
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
14.388.194
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
18.052.024
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
18.052.024
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.588.473
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
655.946
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.932.527
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
3.724.546
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
5.640
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
5.640
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
5.640
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
372.492
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
372.492
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.494.606
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.494.606
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
1.608.072
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–2.122.114
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
–3.724.546
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
12.904.491
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2020 znaša 1.608.072 € in predstavlja spremembo stanja sredstev na računih občine.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2020, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2020
237.867 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2020
200.000 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2020
113.567 EUR
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020
324.300 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-130/2019
Koper, dne 22. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    I L   C O N T O   C O N S U N T I V O
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2020 
Prot. n. 410-26/2019
Capodistria, 14 maggio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE) e in conformità all’articolo 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett. 101/13, 55/15 – Sigla: ZFisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1415, 80/16 – Sigla: ZIPRS1718, 71/17 – Sigla: ZIPRS1819, 13/18 e 195/20 – Sentenza della CC) e in virtù degli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 22 aprile 2021, approva il
C O N T O   C O N S U N T I V O
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020 
Articolo 1 
Si approva il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020.
Articolo 2 
Il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020 contiene le entrate, gli introiti, le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti, nonché nel conto finanziario, che comprende:
A BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
65.621.290
ENTRATE CORRENTI (70+71)
59.383.302
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
44.140.358
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
29.520.151
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
13.332.202
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.288.005
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
15.242.944
710
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE ED ENTRATE PATRIMONIALI 
9.725.744
711
TASSE E CONTRIBUTI
50.843.
712
MULTE E PENE PECUNIARIE 
302.496
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
174.871
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.988.990
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
2.501.725
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
728.353
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
1.773.372
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
400.530
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
400.530
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
3.118.395
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
3.090.044
741
TRASFERIMENTI ERARIALI PROVENIENTI DA BILANCIO STATALE E DA FONTI DEL BILANCIO DELL’UE 
28.351
78
ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
217.338
786
ALTRE ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
8.366
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
208.972
II
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
61.896.744
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
9.594.477
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
4.345.271
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
712.348
402
SPESE PER BENI E SERVIZI 
4.045.387
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
291.037
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
200.434
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
31.661.770
410
SOVVENZIONI
1.814.720
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
12.780.786
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON PROFIT
2.678.070
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
14.388.194
42
SPESE DI FINANZIAMENTO A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
18.052.024
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
18.052.024
43
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI 
2.588.473
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
655.946
432
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI FRUITORI DEL BILANCIO
1.932.527
III
AVANZO (DISAVANZO) DI BILANCIO (I-II)
3.724.546
B CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV
RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
5.640
751
ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE 
5.640
44
V
CONCESSIONE DI PRESTITI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV-V)
5.640
C CONTO FINANZIARIO
50
VII
INDEBITAMENTO (500)
372.492
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
372.492
55
VIII
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.494.606
550
RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE 
2.494.606
IX
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I+IV+VII-II-V-VIII)**
1.608.072
X
INDEBITAMENTO AL NETTO (VII-VIII) 
–2.122.114
XI
FINANZIAMENTO AL NETTO (VI+VII+VIII-IX) = III*
–3.724.546
XII
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE
12.904.491
La somma eccedente delle entrate e degli altri introiti sulle uscite e le altre spese in base al Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020 ammonta a 1.608.072 € e rappresenta la modifica dello stato dei fondi sui conti del Comune.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020, secondo la struttura del bilancio approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Fanno parte integrante del Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria che riflette i seguenti valori:
– Saldo del Fondo 
di riserva in data 1° gennaio 2020
237.867 EURO
– Riversamento 
nel Fondo di riserva nell’anno 2020
200.000 EURO
– Utilizzo dei mezzi 
del Fondo di riserva nell’anno 2020
113.567 EURO
– Saldo del Fondo 
di riserva in data 31 dicembre 2020
324.300 EURO
Articolo 4 
Il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2020 si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 410-130/2019
Capodistria, 22. aprile 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost