Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Ob-2181/21, Stran 1169
Na podlagi 71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21), 14. in 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.), Pravilnika o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 51/21 in 57/21 – popr.) in Sklepa o ustanovitvi območnih svetov (Uradni list RS, št. 51/21)
obveščamo 
Interesno skupino delodajalcev:
– gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirana za območje države,
– Vlado Republike Slovenije;
Interesno skupino zavarovancev:
– sindikate, reprezentativne za območje države,
– organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države,
– organizacije upokojencev, organizirane za območje države,
– Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
da je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na seji 13. maja 2021 sprejela Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Volitve članov skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupščina) in v območne svete Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: območni sveti) za mandat 2021–2025 bodo 28. septembra 2021.
Skladno z določbami Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Pravilnika o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, volijo oziroma imenujejo člane skupščine:
1. gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirana za območje države – 16 članov;
2. Vlada Republike Slovenije – štiri člane;
3. reprezentativni sindikati za območje države – 15 članov;
4. organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države – enega člana;
5. organizacije upokojencev, organizirane za območje države – sedem članov;
6. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije – dva člana.
Hkrati z volitvami oziroma imenovanjem članov skupščine bodo izvedene tudi volitve oziroma imenovanja članov območnih svetov, ustanovljenih na območjih vsake posamezne območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Posamezni območni svet ima sedem članov, od katerih se trije člani izvolijo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev in štirje člani v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, en predstavnik upokojencev in en predstavnik invalidov).
Na podlagi navedenega
pozivamo 
I. Interesne organizacije:
– gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirana za območje države,
– reprezentativne sindikate za območje države,
– organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države, in
– organizacije upokojencev, organizirane za območje države,
ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov skupščine in članov območnih svetov (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), da pošljejo svojo prijavo Volilni komisiji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Volilna komisija) v 15 dneh od dneva razpisa volitev – do 9. junija 2021.
Interesne organizacije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo Volilni komisiji, v postopku volitev članov skupščine in članov območnih svetov ne morejo sodelovati.
II. Prijavitelji lahko sklenejo sporazum in ga v 45 dneh od dneva razpisa volitev – do 9. julija 2021 pošljejo Volilni komisiji. Sporazum je veljaven, če vsebuje seznam vseh prijaviteljev, ki so se prijavili Volilni komisiji in so sporazum podpisali, ter poimenski seznam imenovanih članov skupščine in članov območnih svetov v številu, kot ga določata Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Sklep o ustanovitvi območnih svetov, skupaj s soglasji kandidatov ter njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka).
III. Če prijavitelji v roku iz prejšnjega odstavka ne sklenejo in ne predložijo sporazuma skladno s Pravilnikom v volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se izvedejo volitve.
Prijavitelji – gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirana za območje države skladno s svojimi pravili in določbami Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 95/11 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve članov skupščine in članov območnih svetov – predstavnikov delodajalcev (v nadaljnjem besedilu: seznam elektorjev). Volilni komisiji pošljejo seznam elektorjev z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka), dokazila o organiziranosti za območje države (vpis v register), pravila delovanja zbornice oziroma združenja in podatke o številu članov prijavitelja (zbornice oziroma združenja) ter seznam kandidatov za člane skupščine in članov območnih svetov z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in njihova pisna soglasja h kandidaturi najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja – do 29. avgusta 2021.
Vlada Republike Slovenije imenuje v skupščino štiri člane, predstavnike za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb, ter Volilni komisiji predloži seznam članov z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in z njihovimi pisnimi soglasji h kandidaturi najkasneje 30 dni pred ustanovno sejo Skupščine – do 25. septembra 2021.
Prijavitelji – reprezentativni sindikati za območje države, skladno s svojimi pravili in določbami Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 95/11 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve članov skupščine in članov območnih svetov – predstavnikov aktivnih zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: elektorji). Volilni komisiji pošljejo seznam elektorjev z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka), odločbo o reprezentativnosti sindikata, pravili delovanja in podatki o številu članov prijavitelja ter seznam kandidatov za člane skupščine in člane območnih svetov z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in njihova pisna soglasja h kandidaturi, najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja – do 29. avgusta 2021.
Prijavitelji – organizacije upokojencev, organizirane za območje države, skladno s svojimi pravili izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve članov skupščine in članov območnih svetov – predstavnikov upokojencev (v nadaljnjem besedilu: elektorji). Volilni komisiji pošljejo seznam elektorjev z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka), odločbo o registraciji društva, pravili delovanja in podatki o številu članov prijavitelja ter seznam kandidatov za člane skupščine in člane območnih svetov z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in njihova pisna soglasja h kandidaturi, najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja – do 29. avgusta 2021.
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije predloži Volilni komisiji seznam članov skupščine in članov območnih svetov z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in z njihovimi pisnimi soglasji najkasneje 30 dni pred ustanovno sejo skupščine – do 25. septembra 2021.
IV. Prijave za sodelovanje pri imenovanju oziroma na volitvah članov skupščine in članov območnih svetov ter ostalo dokumentacijo iz predhodnih točk prijavitelji ter Vlada Republike Slovenije in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije pošiljajo na naslov: Volilna komisija ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov di@zzzs.si s pripisom za Volilno komisijo ZZZS.
Podrobnejše informacije o rokih in postopkih za izvedbo volitev ter dodatna gradiva so dostopna pri Volilni komisiji ZZZS. Kontaktni podatki: tel. 01/30-77-589 ali 01/30-77-478 ali 01/30-77-516, e-pošta: borut.bogataj@zzzs.si ali suzana.jarc@zzzs.si.
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost