Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Št. 100-30/2021-1 Ob-2164/21, Stran 1167
Na podlagi sklepa sveta zavoda, ki je bil sprejet na 6. seji sveta zavoda dne 13. 5. 2021 in v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami, v nadaljevanju: ZOFVI), svet zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ ka mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. ali 145. in 107.a členom ZOFVI.
Kandidat/ka mora imeti organizacijske, vodstvene, pedagoške in druge sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda.
Predviden začetek dela bo 9. 11. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let, z njim/njo bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj/ravnateljica za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, o strokovnem izpitu, o pridobljenem nazivu mentor, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (oba dokumenta izda Ministrstvo za pravosodje RS, pri čemer potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni) in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Svet zavoda OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in Europass življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku po zaključku izbirnega postopka. Kandidati, ki želijo, da se jih obvešča po elektronski pošti, morajo na svoji vlogi pripisati elektronski naslov ter podati ustrezno pisno soglasje.
Svet zavoda OŠ Vižmarje Brod 

AAA Zlata odličnost