Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1737. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2020, stran 4695.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18 – ZJF-H in 195/20 – odl US) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je občinski svet na 14. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Radeče za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2020.
2. člen 
VIŠINA PRORAČUNA
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2020 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto
2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.210.429,80
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.877.920,79
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.454.567,30
700 Davki na dohodek in dobiček
2.819.899,00
703 Davki na premoženje
206.585,98
704 Domači davki na blago in storitve
427.527,11
705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije
706 Drugi davki
555,21
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
423.353,49
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
398.721,05
711 Takse in pristojbine
2.259,60
712 Denarne kazni
3.854,83
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.453,19
714 Drugi nedavčni prihodki
13.064,82
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
332.509,01
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
332.509,01
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (740+741)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.640.204,22
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
694.547,72
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
275.597,18
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
42.564,93
402 Izdatki za blago in storitev
333.661,40
403 Plačila domačih obresti
29.290,65
409 Rezerve
13.433,56
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.123.799,66
410 Subvencije
33.648,57
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
936.802,61
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.167,35
413 Drugi tekoči domači transferi
1.005.181,13
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
671.479,65
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
671.479,65
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
150.377,19
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
131.431,70
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.945,49
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije
III./2
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.–II.)
573.263,58
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
62.229,00
50
ZADOLŽEVANJE
62.229,00
500 Domače zadolževanje
62.229,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
282.307,96
55
ODPLAČILA DOLGA
282.307,96
550 Odplačila domačega dolga
282.307,96
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
350.146,62
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–220.078,96
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–570.225,58
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
107.952,75
3. člen 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2020 znaša 452.790,41 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 63.781,16 EUR.
4. člen 
Namenska sredstva leta 2020 v višini 158.399,89 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2021
Radeče, dne 5. maja 2021
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost