Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Št. 4300-14/2021-1 Ob-2157/21, Stran 1157
Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1, objavlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo
javni razpis 
za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021, in sicer:
a.) stroškov organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija, ekonomija, filozofija, sociologija in psihologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja);
b.) stroškov organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij: kultura, kulturna in naravna dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja).
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) Državna tekmovanja iz znanja in druga državna tekmovanja (v nadaljevanju: tekmovanja) morajo biti organizirana stopenjsko. Organizirana so lahko na naslednjih stopnjah: šolska, regionalna, državna. Organizirane stopnje tekmovanja so lahko tudi drugače poimenovane, vendar mora biti iz organizacije in izvedbe posamezne stopnje tekmovanja razvidno, za katero stopnjo gre. Organizirani morata biti najmanj dve stopnji tekmovanja, pri čemer mora biti šolska oziroma regionalna stopnja, kadar šolska stopnja ni organizirana, dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol.
Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
2) Na državno stopnjo tekmovanja se lahko uvrstijo tekmovalci le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja.
Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
3) Organizator tekmovanja ima zagotovljena sredstva za organizacijo in izvedbo tekmovanja tudi iz drugih virov.
Dokazilo: Finančno poročilo
4) Organizator tekmovanja mora določiti pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti javno objavljena na spletni strani prijavitelja, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug ustrezen način.
Dokazilo: Pravilnik tekmovanja in navedba mesta objave
5) Organizator tekmovanja mora zagotoviti organizacijo in izvedbo tekmovanja tako, da tekmovanje vodi tekmovalna komisija.
Dokazilo: Dokazilo o imenovanju tekmovalne komisije
6) Organizator tekmovanja mora objaviti naloge in rešitve nalog tekmovanja po končanem tekmovanju.
Dokazilo: Navedba mesta objave nalog in rešitev
7) Organizator tekmovanja mora objaviti neuradne in uradne rezultate tekmovanja po izvedbi tekmovanja. Po objavi neuradnih rezultatov morajo imeti tekmovalci možnost ugovora v skladu z določbami pravil o organizaciji in izvedbi tekmovanja.
Dokazilo: Navedba kraja in časa objave rezultatov, navedba možnosti ugovora
8) Organizator tekmovanja mora objaviti razpis tekmovanja, v katerem so objavljeni vsebina (teme po posameznih skupinah tekmovanj) in datumi posameznih stopenj tekmovanja.
Dokazilo: Razpis tekmovanja in navedba mesta objave
9) Organizator tekmovanja mora zagotoviti javno objavo tekmovalnega gradiva na spletni strani organizatorja tekmovanja ali v tiskani obliki ali na kakšen drug ustrezen način.
Dokazilo: Navedba mesta objave tekmovalnega gradiva
10) Organizator od udeležencev ne sme zahtevati nabave posebne opreme in/ali predhodne nabave pripomočkov za sodelovanje na tekmovanju. Med to opremo in pripomočke ne sodi običajni šolski pribor.
Dokazilo: Navedba v prijavi za sofinanciranje
11) V kolikor je tekmovanje izvedeno po posameznih kategorijah (npr. šolskih razredih), mora organizator to posebej pojasniti v poročilu ter navesti število udeležencev in priznanj po kategorijah.
Dokazilo: Priloga k prijavi
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj za šolsko leto 2020/2021 znaša 135.000,00 EUR.
5. Obdobje, za katerega se dodeljena sredstva dodeljujejo: dodeljena sredstva se dodeljujejo za tekmovanja izvedena v šolskem letu 2020/2021.
6. Rok za predložitev prijav ter način predložitve prijav
Prijava mora biti pripravljena v skladu z določili razpisne dokumentacije.
Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana ali dostavite v vložišče zavoda najkasneje do 30. 6. 2021.
Šteje se, da je prijava dostavljena pravočasno, če je do roka oddana priporočeno po pošti ali dostavljena na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Zavoda RS za šolstvo.
Opremljenost prijave:
Predložena prijava mora biti v zaprti ovojnici. Na ovojnici naj bo navedeno:
– na levi polovici ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava za sofinanciranje stroškov šolskega tekmovanja v šolskem letu 2020/2021«
– na desni polovici ovojnice naslov ZRSŠ: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
– naziv in naslov prijavitelja.
Prijava za sofinanciranje mora vsebovati:
– Obrazec A – prijava za sofinanciranje z vsemi dokazili; opremljena z vsemi žigi in podpisi.
7. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav vodi komisija, odpiranje bo potekalo predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev prijav, v prostorih ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana.
Zaradi pričakovanega velikega števila prijav za sofinanciranje, odpiranje prijav ne bo javno.
8. Postopek dodelitve sredstev: postopek dodelitve sredstev je določen v besedilu razpisne dokumentacije, ki je objavljeno na spletni strani Zavoda.
9. Merila
a) Merila za sofinanciranje realiziranih priznanih upravičenih stroškov državnih tekmovanj iz znanja:
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 3.000 udeležencev
5 točk
od 3.001 do 10.000 udeležencev
10 točk
nad 10.001 udeležencev
15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 300 udeležencev
5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev
10 točk
nad 1.001 udeležencev
15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
5–15 točk
manj kot 5 let
0 točk 
od 5 do 10 let
5 točk
od 11 do 15 let
10 točk
16 in več
15 točk
število tekmovanj, ki jih organizira in izvede prijavitelj tega tekmovanja:
5–15 točk
samo to tekmovanje
0 točk 
od 1 do 5 tekmovanj
5 točk
od 6 in več
15 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja NI 
30 točk
nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni
10 točk
SKUPAJ NAJVEČ
100 točk
b) Merila za sofinanciranje realiziranih priznanih upravičenih stroškov drugih državnih tekmovanj:
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 2.000 udeležencev
5 točk
od 2.001 do 8.000 udeležencev
10 točk
nad 8.001 udeležencev
15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 300 udeležencev
5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev
10 točk
nad 1.001 udeležencev
15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
5–15 točk
manj kot 5 let
0 točk 
od 5 do 10 let
5 točk
od 11 do 15 let
10 točk
16 in več
15 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja NI 
20 točk
SKUPAJ NAJVEČ
65 točk
10. Rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno v 90 dneh po poteku roka za prijavo.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisne dokumentacije,
– besedilo javnega razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj za šolsko leto 2020/2021,
– obrazec A – prijava za sofinanciranje,
– prilogo 1 – vzorec pogodbe o sofinanciranju.
12. Informacije o dokumentaciji za oddajo prijave za sofinanciranje šolskih tekmovanj: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, objavljen tudi na spletni strani ZRSŠ (http://www.zrss.si/), kjer bosta objavljena tudi razpisna dokumentacija in Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1. Za dodatne informacije pišite na e-naslov: tekmovanja@zrss.si. Prijave na razpis so možne od naslednjega dne po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do roka določenega v 6. točki tega razpisa.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

AAA Zlata odličnost