Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1749. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2020, stran 4782.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US) in 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je občinski svet na 17. redni seji dne 13. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Turnišče za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2020.
KONTO
Naziv
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.525.742
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.303.255
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.143.309
700
Davki na dohodek in dobiček
1.983.426
703
Davki na premoženje
147.903
704
Domači davki na blago in storitve
11.936
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
159.946
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
127.843
711
Takse in pristojbine
1.516
712
Globe in druge denarne kazni 
650
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
332
714
Drugi nedavčni prihodki
29.605
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
116.017
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
82.500
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
33.517
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
106.470
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
106.470
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.234.967
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
742.984
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
139.875
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
22.715
402
Izdatki za blago in storitve 
558.394
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
22.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
909.783
410
Subvencije
79.743
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
532.272
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
52.049
413
Drugi tekoči domači transferi 
245.719
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
565.086
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
565.086
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
17.114
431
Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.114
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
290.775
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
32.305
50
ZADOLŽEVANJE 
32.305
500
Domače zadolževanje
32.305
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
323.080
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
32.305
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–290.775
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-19/2021
Turnišče, dne 13. maja 2021
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost