Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1745. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje – naselje Sonce, stran 4770.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje – naselje Sonce 
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje – naselje Sonce, ki ga je pod projektom št. U2020 – OPPN fp4 – dopolnjen osnutek (do), v maju 2021 izdelalo podjetje STRUKTURA arhitekturna delavnica forme/vsebine d. o. o., Pot k Sejmišču 30a, Lj. Črnuče.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od torka, 1. junija 2021 do vključno četrtka, 1. julija 2021 javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Ogled dopolnjenega osnutka SDOPN1 MOSG 20-21 je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
3. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer:
– v sredo, 16. junija 2020, s pričetkom ob 15. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini dopolnjenega osnutka OPPN za turistično območje – naselje Sonce podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo izključno na razgrnjeno gradivo, lahko dajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje pisno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si.
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
4. člen 
(1) Območje urejanja OPPN je pretežno v območju EUP LE-14 po OPN in obsega 2,87 ha zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 1056/12, 1056/13, 1056/14, 1056/16, 1059/22, 1059/26, 1059/27, 1059/28, 1059/30, 1059/31, 1059/32, 1059/34, 1059/35, 1059/46, 1069, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1074/1, 1074/2, 1076/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1197/6, 1198/2, 1200/3, 1200/4, 1326/4, 1326/5, 1326/6, 1326/7, 1326/8, 1326/10, 1326/11, 1327, 1339/3, 1339/4, 1339/6, 1339/7, vse k.o. Legen. V OU so vključena tudi zemljišča ceste št. JP 879581 s parc. št. 1326/11, 1200/7, 1197/13, 1197/15, 1197/17, 1197/19, 1060/10, 1060/13, 1060/12, 1379/9, 1205/2, 1214/6, 1324/44, 1214/9, 1208/5, 751/4, 1324/49, 749/12, 749/8, 749/11, 749/9, tudi vse k. o. Legen.
(2) Ureditve komunalne infrastrukture pa zahteva tudi ureditve izven OU:
– za potrebe dovozne poti na zahodni strani na zemljišča s parc. št. 1056/10, 1326/9, 1075/2, 1059/33, 1059/29, 1059/26, 1059/45, 1339/10, 1339/9, 1075/4, 1075/5, 1059/20, k. o. Legen,
– za potrebe vodnih zajetij na zemljišče s parc. št. 1200/6 – obstoječe zajetje vz1, na zemljišča s parc. št. 1326/9, 1059/21, 1056/15, 1339/5, 1056/10 za predvideno zajetje vz2 in na zemljišče s parc. št. 1070/1 za predvideno zajetje vz3, vse k. o. Legen,
– za potrebe priklopa na novo kanalizacijsko omrežje na zemljišče s parc. št. 1070/1 (zbirni jašek), k. o. Legen,
– za potrebe prenove vodov oziroma priklopov na elektro omrežje na zemljišča s parc. št. 1059/42, 1059/40, 1059/41, 1059/39, 1059/36, 1059/7, 1070/1, 1379/10, 754/1, 1325/3, 755/1 (TP1) ter zemljišča s parc. št. 1066/1, 1059/6 (TP2), vse k. o. Legen,
– za potrebe priklopa na TK omrežje na zemljišče s parc. št. 1325/2, 754/2, 754/3, 1379/10, 756, 1059/42, 1059/4, 1059/41, 1059/39, 1059/36, 1059/7, 1070/1, 755/1, vse k. o. Legen.
5. člen 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, občinskem glasilu SGlasnik ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Št. 350-0002/2017
Slovenj Gradec, dne 17. maja 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost