Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1735. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcele številka 5069, 5070/2 in 5068/2, vse k. o. Sečovlje, stran 4693.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za parcele številka 5069, 5070/2 in 5068/2, vse k. o. Sečovlje, ki jo je izdelalo podjetje Domodom, d. o. o., pod št. projekta 1/2019 – dopolnitve v juniju 2020, z naslednjo vsebino:
2. 
Dovolijo se individualna odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta – Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar – Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan – Vinjole – Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 34/90, 54/02, 3/04, 28/08, 14/09 in 4/10) – na zemljišču parcel številka 5069, 5070/2 in 5068/2, vse k. o. Sečovlje.
Na območju lokacijske preveritve veljajo sledeči prostorskoureditveni pogoji:
PROSTORSKOIZVEDBENI POGOJI GLEDE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA STANOVANJSKIH STAVB:
– Maksimalni zunanji gabarit stanovanjskega objekta znaša 14,10 m x 10,70 m, maksimalna višina od kota terena do kota venca je 7,10 m.
– Minimalni odmiki od parcelnih mej so znašajo 4,00 m, s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč lahko tudi manj.
– Etažnost objekta je lahko P + 1 + M.
3. 
Elaborat lokacijske preveritve se zavrne na podlagi negativnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor RS št. 35038-14/2020/4-10922-07 z dne 6. 2. 2020.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3605-0065/2019
Piran, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17, nel prosieguo Zurep-2) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 20a seduta ordinaria del 15 aprile 2021 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
1. 
Con la presente Deliberazione si convalida la Verifica urbanistica per le particelle numero 5069, 5070/2 e 5068/2, tutte c.c. Sicciole, elaborata dalla società Domodom, d. o. o., con il progetto n. 1/2019 – modifiche nel giugno 2020, con il seguente contenuto:
2. 
Si consentono le deroghe individuali alle condizioni generali di assetto territoriale – Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro – Luzzano (9), Sicciole (11) e Limignano – Vignole – Sant’Onofrio (13) nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice nn. 34/90, 54/02, 3/04, 28/08, 14/09 e 4/10) – sul terreno distinti con le particelle nn. 5069, 5070/2 e 5068/2, tutte c. c. Sicciole.
Nell’area della Verifica urbanistica si applicano le seguenti condizioni di assetto territoriale:
CONDIZIONI TERRITORIALI ESECUTIVE RIGUARDANTI LA POSIZIONE, LA DIMENSIONE E LA PROGETTAZIONE DI FABBRICATI RESIDENZIALI:
– L’altezza massima esterna del fabbricato residenziale è di 14,10 m x 10,70 m, l’altezza massima dall’angolo del terreno all’angolo della linea di gronda è di 7,10 m.
– Lo scostamento minimo dai confini delle particelle è di 4,00 m ovvero anche meno, previo consenso dei proprietari dei terreni confinanti.
– I piani del fabbricato possono essere P + 1 + M.
3. 
L’elaborato concernente la verifica urbanistica viene respinto sulla base del parere negativo del Ministero dell’Ambiente e del Territorio della RS n. 35038-14/2020/4-10922-07 in data 6/2/2020.
4. 
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3605-0065/2019
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost