Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1736. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcelo številka 4852/7 k. o. 2631 Portorož, stran 4694.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za parcelo številka 4852/7 k. o. 2631 Portorož, ki jo je izdelalo podjetje Architecta, d. o. o. v juliju 2019, z naslednjo vsebino:
2. 
Dovolijo se individualna odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta – Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar – Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan – Vinjole – Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 34/90, 54/02, 3/04, 28/08, 14/09 in 4/10) – na zemljišču parcele številka 4852/7 k. o. 2631 Portorož.
Na območju Lokacijske preveritve veljajo sledeči prostorskoureditveni pogoji:
PROSTORSKOIZVEDBENI POGOJI GLEDE DOPUSTNIH GRADENJ:
– Dovoli se gradnja dopolnilnih objektov med dvema ali več obstoječimi stanovanjskimi hišami, če objekti med sabo niso oddaljeni več kot 100 m.
PROSTORSKOIZVEDBENI POGOJI GLEDE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA STANOVANJSKIH STAVB:
– Maksimalni zunanji gabarit stanovanjskega objekta brez napuščev znaša 8,50 m x 8,00 m.
3. 
Elaborat lokacijske preveritve se zavrne na podlagi negativnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor št. 35038-37/2020/4-1091-3 z dne 19. 3. 2020.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-497/2019
Piran, dne 15. aprila 2021
 
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17, nel prosieguo Zurep-2) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 20a seduta ordinaria del 15 aprile 2021 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
1. 
Con la presente Deliberazione si convalida la Verifica urbanistica per la particella numero 4852/7 c.c. 2631 Portorose, elaborata dalla società Architecta, d. o. o., nel luglio 2019, con il seguente contenuto:
2. 
Si consentono le deroghe individuali alle condizioni generali di assetto territoriale – Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro – Luzzano (9), Sicciole (11) e Limignano – Vignole – Sant’Onofrio (13) nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice nn. 34/90, 54/02, 3/04, 28/08, 14/09 e 4/10) – sul terreno distinto con la particella n. 4852/7 c. c. 2631 Portorose.
Nell’area della Verifica urbanistica si applicano le seguenti condizioni di assetto territoriale:
CONDIZIONI TERRITORIALI ESECUTIVE RIGUARDANTI LE OPERE EDILI AMMISSIBILI:
– È permessa la costruzione di strutture complementari tra due o più strutture residenziali esistenti, qualora la distanza tra le strutture non superi i 100 m.
CONDIZIONI TERRITORIALI ESECUTIVE RIGUARDANTI LA POSIZIONE, LA DIMENSIONE E LA PROGETTAZIONE DI FABBRICATI RESIDENZIALI:
– L’altezza massima esterna del fabbricato residenziale senza gronda è di 8,50 m x 8,00 m.
3. 
L’elaborato concernente la verifica urbanistica viene respinto sulla base del parere negativo del Ministero dell’Ambiente e del Territorio della RS n. 35038-37/2020/4-1091-3 in data 19/3/2020.
4. 
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-497/2019
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost