Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah, stran 4688.

  
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 6. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95, 8/99, 124/08, 26/17, 8/18 in 65/18) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»Na območju Občine Krško se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
6. urejanje in čiščenje javnih površin;
7. redno vzdrževanje občinskih javnih cest;
8. 24-urna dežurna pogrebna služba;
9. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
Na območju Občine Krško se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje pokopališč;
2. vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih;
3. upravljanje, vzdrževanje in eventualne nadgradnje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala;
4. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
5. urejanje in vzdrževanje Tržnice Videm v mestu Krško;
6. upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti na reki Savi.
Javne službe iz prvega in tretjega odstavka tega člena se opravljajo na celotnem območju občine Krško, glede na prostorske razporeditve javnih dobrin in potreb po spremljanju javnih služb in se lahko z odloki iz 3. člena določijo drugače.«.
2. člen 
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno z javnim podjetjem, javnim gospodarskim zavodom, režijskim obratom ali z dajanjem koncesij, v skladu s 3. členom tega odloka in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah.«.
3. člen 
Briše se 10. člen odloka.
4. člen 
Briše se poglavje V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB oziroma se brišeta 11. člen in 12. člen odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008-O602
Krško, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost