Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1728. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper, stran 4684.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper 
Št. 014-7/2021
Koper, dne 14. maja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper 
1. člen 
Besedilo 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper se za besedilom »35. Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti« dopolni z naslednjim besedilom:
»36. Q 88.910 Dnevno varstvo otrok«.
Zaporedne številke navedenih dejavnosti se ustrezno preštevilčijo.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-7/2021
Koper, dne 22. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’integrazione del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria 
Prot. n. 014-7/2021
Capodistria, 14 maggio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 8/96, 36/00 – Sigla: ZPDZC e 127/06 – Sigla: ZJZP), dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 – testo consolidato ufficiale, 36/08, 58/09, 64/09 – rett., 65/09 – rett., 20/11, 40/12 – Sigla: ZUJF, 57/12 – Sigla: ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – rett. e 25/17 – Sigla: Zvaj) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 22 aprile 2021 approva il seguente
D E C R E T O 
sull’integrazione al Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria 
Articolo 1 
Il testo dell’articolo 4 del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Capodistria si integra dopo il testo “35 Q 86.909 Altri servizi sanitari”, con il seguente testo:
“36 Q 88.910 Assistenza diurna di bambini”.
I numeri progressivi delle attività vengono di conseguenza modificati.
Articolo 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 014-7/2021
Capodistria, 22 aprile 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost