Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4285. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N)
4286. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1D)

Sklepi

4287. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
4288. Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
4289. Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4290. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4291. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4292. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4293. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4294. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika
4296. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišji višini povračila stroškov sekvenciranja genoma SARS-CoV-2
4297. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4298. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
4299. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
4300. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur
4301. Akt o začasni določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
4302. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
4303. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4304. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica
4305. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega prostorskega plana in Občinskega prostorskega načrta Občine Bistrica ob Sotli

Borovnica

4306. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Borovnica
4307. Sklep o spremembi Sklepa o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
4308. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2022

Bovec

4309. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021

Cerkno

4310. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2022
4311. Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno

Grosuplje

4312. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2022

Idrija

4313. Sklep o ceni odvoza sveč s pokopališč
4314. Sklep o ceni 24-urne dežurne pogrebne službe
4315. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in vknjižbi lastninske pravice

Jesenice

4316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Kamnik

4317. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-112
4318. Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik za leto 2022
4319. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022
4320. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2022

Kanal ob Soči

4321. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022
4322. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče
4323. Sklep o imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal

Komen

4324. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022

Koper

4325. Obvezna razlaga tretjega odstavka 6. člena in četrtega stavka pete alineje drugega odstavka 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
4326. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper
4327. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnimi številkami 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. 2590 Hribi
4328. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4329. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

4330. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjske površine na južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032
4331. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
4332. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Krško za leto 2022 ter cene letnega najema za grobne prostore

Laško

4333. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško
4334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin

Luče

4335. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2022

Medvode

4336. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN 01)

Osilnica

4337. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2022

Pivka

4338. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2022
4339. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

4340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna

Radeče

4341. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2022
4342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče
4343. Sklep o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2022
4344. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2022
4345. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2022
4346. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2022
4347. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2022

Razkrižje

4348. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2021
4349. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2022

Rečica ob Savinji

4350. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2022
4351. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022
4352. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022

Rogatec

4353. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

Semič

4354. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Semič

Sevnica

4355. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev grafičnega in tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

Straža

4356. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2022

Sveti Jurij ob Ščavnici

4357. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2022

Šentjur

4358. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šentjur
4359. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šentjur za leto 2022
4360. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2302 (parc. št. 405/2, k.o. 1130 – Vodule)
4361. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

4362. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2022
4363. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem, brezplačno uporabo in v občasno uporabo ter o določanju najemnin
4364. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

4365. Sklep o pripravi devetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Tišina

4366. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2022

Tolmin

4367. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022
4368. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 2)
4369. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 3)
4370. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 4)
4371. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Trebnje

4372. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje

Tržič

4373. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Tržič

Turnišče

4374. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2022
4375. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Turnišče

Vipava

4376. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2022

Žirovnica

4377. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022
4378. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
4379. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
4380. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Žužemberk

4381. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk
4382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
4383. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
4384. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

PREKLICI

4385. Preklic objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško
4386. Preklic objave Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-483; ID. št. 2584
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti