Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4332. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Krško za leto 2022 ter cene letnega najema za grobne prostore, stran 13464.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 28. seji, dne 16. 12. 2021, sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Krško za leto 2022 ter cene letnega najema za grobne prostore 
I. 
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe vobčini Krško za leto 2022 ter cene letnega najema za grobne prostore.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne v občini Krško za leto 2022 ter cene letnega najema za grobne prostore.
Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo za leto 2022 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
Faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,7317
6,2762
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
17,1952
18,8287
OMREŽNINA priključka DN 40
10
57,3172
62,7623
OMREŽNINA priključka DN 50
15
85,9758
94,1435
OMREŽNINA priključka DN 65
30
166,2010
181,9901
OMREŽNINA priključka DN 80
50
286,5860
313,8117
OMREŽNINA priključka DN 100
100
573,1721
627,6234
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,8486
0,9292
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2022 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,2009
6,7900
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
18,6026
20,3698
OMREŽNINA priključka DN 40
10
62,0086
67,8994
OMREŽNINA priključka DN 50
15
93,0129
101,8491
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
310,0431
339,4972
OMREŽNINA priključka DN 100
100
620,0862
678,9944
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,3078
0,3370
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2022 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,2908
1,4134
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,8725
4,2404
OMREŽNINA priključka DN 40
10
12,9082
14,1345
OMREŽNINA priključka DN 50
15
19,3623
21,2017
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
64,5409
70,6723
OMREŽNINA priključka DN 100
100
129,0819
141,3447
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1120
0,1226
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2022 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,4477
0,4902
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
1,3430
1,4706
OMREŽNINA priključka DN 40
10
4,4768
4,9021
OMREŽNINA priključka DN 50
15
6,7152
7,3531
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
22,3840
24,5105
OMREŽNINA priključka DN 100
100
44,7680
49,0210
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6149
0,6733
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2022 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,2129
0,2331
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
0,6388
0,6995
OMREŽNINA priključka DN 40
10
2,1292
2,3315
OMREŽNINA priključka DN 50
15
3,1938
3,4972
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
10,6460
11,6574
OMREŽNINA priključka DN 100
100
21,2920
23,3147
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1506
0,1649
Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2022 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,0799
1,1825
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,2397
3,5475
OMREŽNINA priključka DN 40
10
10,7990
11,8249
OMREŽNINA priključka DN 50
15
16,1985
17,7374
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
53,9950
59,1245
OMREŽNINA priključka DN 100
100
107,9900
118,2491
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Prevzem in ravnanje z blatom v m3
 
0,3972
0,4349
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2022 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5  % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0018
0,0020
– izvajanja storitve na kg
0,1312
0,1437
Skupaj na kg
0,1330
0,1457
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2022 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5  % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0510
0,0558
Skupaj na kg
0,0510
0,0558
Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2022 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5  % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0910
0,0996
Skupaj na kg
0,0910
0,0996
Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2022 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe 
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5  % DDV
 za pokojnika
259,91
284,60
III. 
S tem sklepom se določajo nove cene najema letnih najemnin za grobne prostore.
Letna najemnina za grobni prostor 
v EUR brez DDV
v EUR z DDV
– enojni grobni prostor
13,87
16,92
– dvojni grobni prostor
27,74
33,84
– trojni grobni prostor
41,61
50,76
– vsaka druga oblika oziroma velikost grobnega prostora se poveča za ceno enojnega grobnega prostora
 
 
– otroški grobni prostor
13,87
16,92
– žarni grobni prostor
13,87
16,92
– žarna niša
8,80
9,76
IV. 
Cene oziroma tarife, podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v občini Krško, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 354-183/2021-O604
Krško, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost