Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, stran 13469.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US, 87/11 – ZMVN-A in 90/21 – SZ-1E), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 17. seji dne 15. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18 in 69/19).
2. člen 
43. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
»Najemnine za neprofitna stanovanja in bivalne enote se oblikujejo v skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21), za vse ostale vrste stanovanj pa skladno z veljavno zakonodajo in tem odlokom o splošnih pogojih.
V primerih, ko najemnik zaradi dohodkovnega in premoženjskega statusa ne izpolnjuje več pogojev za neprofitni najem se mu določi najemnina v višini tržne najemnine, ki znaša 5 EUR/m2 uporabne stanovanjske površine in se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Prva uskladitev tržnih najemnin se opravi v januarju 2024.
Najemniki neprofitnih stanovanj, ki imajo v najemu stanovanje, ki presega površinski normativ po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), ki znaša:
Število članov gospodinjstva
Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A
Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B
1-člansko
od 20 m2 do 30 m2
od 20 m2 do 45 m2
2-člansko
nad 30 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
3-člansko
nad 45 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
4-člansko
nad 55 m2 do 65 m2
nad 55 m2 do 82 m2
5-člansko
nad 65 m2 do 75 m2
nad 65 m2 do 95 m2
6-člansko
nad 75 m2 do 85 m2
nad 75 m2 do 105 m2
so dolžni mesečno plačevati razliko do tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine iz drugega odstavka tega člena, za velikost stanovanja nad površinskim normativom, oziroma v primeru dvoma razliko do tržne najemnine določeno s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.«
3. člen 
Besedilo 44.d člena odloka se spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Izhodiščna najemnina za tržna stanovanja se določi v višini najmanj 5 EUR/m2, oziroma v primeru dvoma s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Višina izhodiščne tržne najemnine po tem odloku se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Prva uskladitev višine tržnih najemnin se opravi v januarju 2024.«
4. člen 
Vsa ostala določila Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18 in 69/19) ostajajo nespremenjena in v veljavi.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2014-10503
Laško, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost