Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4352. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022, stran 13508.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 16/11) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022 
I. UVOD 
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022 (v nadaljevanju: letni program) opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2022 financirali iz sredstev občinskega proračuna, in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini.  
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2022 
V letu 2022 bo Občina namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«, kot sledi:
Področje
Program
Podprogram
Delež (%)
Sredstva (€)
Športni programi 
1.8 Športna rekreacija 
1.8.2 Celoletni ciljni športno rekreativni programi 
8
992,00
4. Organiziranost v športu 
4.1 Delovanje športnih organizacij 
 
92
11.408,00
SKUPAJ 
 
 
100
12.400,00
III. UVELJAVITEV 
Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-9
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2021
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost