Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4353. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, stran 13508.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 14. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21; v nadaljevanju: Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.500.964,16
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.012.608,38
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.611.373,31
700 Davki na dohodek in dobiček
2.249.765,00
703 Davki na premoženje
301.400,00
704 Domači davki na blago in storitve
60.208,31
706 Drugi davki
 0,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
401.235,07
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
310.724,03
711 Takse in pristojbine
2.550,00
712 Denarne kazni
3.560,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki
72.201,04
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
63.792,46
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
63.792,46
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00
73 
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.424.563,32
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.396.200,49
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
28.362,83
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.132.925,51
40 
TEKOČI ODHODKI
1.097.037,31
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
414.261,11
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
65.571,76
402 Izdatki za blago in storitve
559.293,45
403 Plačila domačih obresti
1.701,90
409 Rezerve
56.209,09
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.703.100,83
410 Subvencije
23.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
836.287,27
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
146.641,82
413 Drugi tekoči domači transferi
697.071,74
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.235.490,86
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.235.490,86
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
97.296,51
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
35.196,51
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
62.100,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–631.961,35
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
563.225,77
50 
ZADOLŽEVANJE
563.225,77
500 Domače zadolževanje
563.225,77
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
157.961,96
55 
ODPLAČILA DOLGA 
157.961,96
550 Odplačila domačega dolga
157.961,96
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–226.697,54
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
405.263,81
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
631.961,35
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
291.636,06
« 
2. člen 
V 5. členu Odloka se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe, programi, podprogrami znotraj proračunskega uporabnika.«
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen organ lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med konti in podkonti v okviru iste proračunske postavke.«
3. člen 
V drugem odstavku 6. člena Odloka se v prvem stavku pred prvo vejico doda besedilo:
»za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2022, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.«
Tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen 
V šestem odstavku 7. člena Odloka se število 5.000 nadomesti s številom 10.000.
Drugi stavek sedmega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Sprememba po tem odstavku se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko financiranja in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.«
5. člen 
V četrtem odstavku 8. člena Odloka se število 8.000 nadomesti s številom 15.000.
6. člen 
Prvi odstavek 9. člena Odloka se spremeni tako, da se za besedo največ doda besedilo:
»do vrednosti 200,00 evrov posamezne terjatve in do skupne višine 1.000 evrov.«
7. člen 
V drugem odstavku 11. člena Odloka se število 50.000 nadomesti s številom 100.000.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2021
Rogatec, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost