Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4322. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče, stran 13448.

  
Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Kanal (Uradni list RS, št. 62/19) je županja Občine Kanal dne 22. 12. 2021 sprejela
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Črpalna hidroelektrarna Avče. Lokacijski načrt je bil sprejet leta 2004 (Uradne objave Primorske novice, št. 29/2004). S spremembami in dopolnitvami se lokacijski načrt preimenuje v občinski prostorski načrt Črpalna hidroelektrarna Avče (v nadaljevanju OPPN).
(2) OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 2754.
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti z osnutkom izhodišč na spletni strani občine, ki je potekala od 4. 11. 2021 do 17. 11. 2021 ter javno predstavitvijo izhodišč dne 25. 11. 2021, potrdijo izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je v novembru 2021 pod številko 2652 izdelala družba LOCUS d.o.o..
(2) Pobudnik za pričetek postopka OPPN je družba SENG d.d., ki je naročnik in investitor OPPN.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja obsega celotno območje veljavnega lokacijskega načrta.
(2) Predmet načrtovanja je umestitev sončne elektrarne na območju akumulacijskega jezera na Kanalskem vrhu, ureditve odprtega prostora ob jezeru ter načrtovanje potrebne infrastrukture. Zaradi ureditev ob jezeru se v delu območja spremeni namenska raba površin iz območij za energijo v območja zelenih površin in območja za turizem.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, pridobljena strokovna gradiva, usmeritve in pogoje iz nadrejenega prostorskega akta, usmeritve nosilcev urejanja prostora ter morebitna druga že izdelana strokovna gradiva.
(2) Strokovne rešitve bodo obdelane na ravni idejne zasnove.
(3) V kolikor bo v postopku priprave potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo izdelano tudi okoljsko poročilo.
(4) V postopku priprave se lahko določi obveznost izdelave morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Gre za redni postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN po določilih 110., 118. in 119. člena ZUreP-2.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) V spodnji tabeli je prikazan okvirni pričakovani potek z roki za pripravo posameznih faz OPPN.
AKTIVNOST
ROK
Sprejetje sklepa o pripravi OPPN 
Pričetek postopka
Pridobitev konkretnih smernic in odločitev ali je potrebno izvesti CPVO postopek
60
Priprava osnutka OPPN (in OP) in sodelovanje z javnostjo
30 (60)
Pridobitev mnenj NUP na osnutek (ter odločbe o ustreznosti okoljskega poročila) in uskladitev z nosilci urejanja prostora
30 (60)
Priprava dopolnjenega osnutka (in OP) na podlagi pridobljenih smernic
30 (45)
Prvo branje na OS in razgrnitev ter javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka
21 + 30
Priprava in sprejetje stališč do pripomb in predlogov
30
Priprava predloga OPPN
30
Pridobitev in uskladitev mnenj na predlog (Pridobivanje mnenj v postopku CPVO in odločitve, da so vplivi na okolje sprejemljivi)
30 (75)
Priprava usklajenega predloga OPPN
30
Pridobivanje sklepa MOP
30
Druga obravnava in sprejem na OS in objava v Uradnem listu RS in PIS 
30
(2) Okvirni potek priprave OPPN, roki, ki so drugačni v primeru izdelave CPVO, so navedeni v oklepaju.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pristojna državna nosilca urejanja prostora za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje sta:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstva, pristojna za področje kulture, narave, kmetijstva in gozdarstva k podaji mnenja niso pozvana, saj ureditev ne posega na navedena področje. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, na podlagi mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje odloči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(2) Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za podajo konkretnih smernic in mnenj so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana.
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana.
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica.
– Občina Kanal, (za področje občinskih cest, javne razsvetljave, vodovoda, kanalizacije in ravnanja z odpadki).
– ELES d.d., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
8. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost bo v postopek priprave OPPN vključena preko javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN.
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja) 
(1) V postopku izdelave OPPN bodo upoštevani:
– Krajinske zasnove za umestitev sončnih elektrarn na Kanalskem vrhu (Locus d.o.o., oktober 2021),
– Sončne elektrarne Kanalski vrh, načrt električnih inštalacij in opreme (HSE Invest d.o.o., december 2020 in dopolnitev oktober 2021).
(2) Investitor OPPN bo pridobil strokovne podlage:
– geodetski in katastrski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage za opremo območja z gospodarsko javno infrastrukturo in priključki nanjo (z obdelavo na nivoju IZP),
– morebitne strokovne podlage za priključevanje območja na omrežja gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN (z obdelavo na nivoju IZP),
– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo, v kolikor bo to potrebno,
– morebitne druge strokovne podlage, zahtevane s strani nosilcev urejanja prostora.
(3) Naročnik in investitor OPPN bo družba SENG d.d.
Pripravljalec OPPN bo Občina Kanal, ki bo vodila in usklajevala postopek priprave in sprejema akta.
Občina bo s pobudnikom priprave OPPN sklenila pogodbo o medsebojnih obveznostih v postopku priprave in sprejema OPPN.
10. člen 
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kanal. Veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0054/2021-3
Kanal ob Soči, dne 22. decembra 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost