Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4355. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev grafičnega in tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, stran 13512.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 24. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev grafičnega in tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN), sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 16/17, 33/18 in 70/19) (v nadaljevanju: OPN).
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine grafičnega dela prostorskega akta in njegovih prilog ter tudi tekstualnega dela (v delu specifikacije EUP). SD OPN se pripravijo na podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN, prejete pobude ter splošnih smernic nosilcev urejanja prostora.
SD OPN obsegajo:
– spremembe namenske rabe prostora na podlagi prejete pobude oziroma idejne zasnove.
2. člen 
(razlogi za pripravo SD OPN) 
S korekcijo namenske rabe se investitorju omogoči nadaljnji razvoj širitve proizvodnih, industrijskih objektov ter prestavitev občinske kategorizirane lokalne ceste. S korekcijo posebnih izvedbenih pogojev (specifikacija EUP – 100. člen Odloka OPN) se omogoči gradnja športnih balonov (dvoran) na športno rekreacijskem območju Krmelja.
3. člen 
(območje obdelave in vrsta postopka) 
SD OPN zajemajo območje industrijskega obrata podjetja Plastoform Blanca d.o.o. na Blanci in njegovo širitev proti vzhodu ter območje športno rekreacijskih površin v Krmelju.
Postopek se vodi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma PKP 6 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT) in Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Potrebne dodatne analize, strokovne podlage ter obrazložitve in utemeljitve, bodo izdelane v skladu z določili veljavne prostorske zakonodaje, prejetimi razvojnimi potrebami nosilcev urejanja prostora in drugih oseb ter pridobljenimi splošnimi smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
izdelava pobude in izhodišč
izdelovalec
december 2021
sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč pred pripravo 
SD OPPN
občinska uprava
december 2021
dopolnitev izhodišč za pripravo SD OPN
izdelovalec, občinska uprava
december 2021
sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
občinska uprava, župan, MOP
december 2021
objava sklepa in izhodišč za pripravo akta v PIS in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice 
in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje
občinska uprava, izdelovalec, MOP, NUP
zakonski rok za smernice in mnenja je 30 dni po objavi gradiv
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
MOP
zakonski rok je 21 dni od prejema mnenj NUP
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka načrta)
izdelovalec
30 dni od prejema smernic
objava osnutka in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje in mnenje o ustreznosti OP
občinska uprava, MOP, NUP
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv
pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP)
MOP
zakonski rok je 30 dni od prejema mnenj državnih NUP
dopolnitev osnutka akta ter OP (če se izdela)
izdelovalec in OP
30 dni po prejemu in analizi mnenj
objava dopolnjenega osnutka v PIS in javna razgrnitev
občinska uprava, MOP
7 dni
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
izdelovalec, občinska uprava
20 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov in objava stališč v PIS
občinski svet
na prvi seji občinskega sveta
izdelava predloga SD OPN
izdelovalec
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
objava predloga akta skupaj z morebitnim okoljskim poročilom 
v PIS in pridobitev drugih mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov akta na okolje, če se izvaja CPVO
občinska uprava, NUP
zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva
uskladitev in izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
15 dni po pridobitvi mnenj
pridobivanje odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 
na okolje
MOP
30 dni
sprejem akta na občinskem svetu v drugi obravnavi
občinski svet
na prvi seji občinskega sveta
objava odloka v Uradnem listu RS
občinska uprava
15 dni
izdelava končnega SD OPN
izdelovalec
10 dni po objavi v Uradnem listu RS
objava v PIS
občinska uprava, MOP
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
V postopku priprave SD OPN sodelujejo:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana - Šmartno;
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana;
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana;
ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje;
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana;
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Drugi udeleženci:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje).
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN) 
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN s potrebnimi strokovnimi podlagami zagotovi podjetje G4 GROUP, upravljanje podjetij, d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-0008/2021
Sevnica, dne 24. decembra 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost