Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4354. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Semič, stran 13510.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 22. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Semič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, plačil, sejnin in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Semič.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Članom delovnih teles občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in v skladu z določbami ustreznih zakonov.
3. člen 
(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, razen če se v soglasju z županom odloči, da bo to funkcijo opravljal poklicno.
II. PLAČA IN PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA 
4. člen 
(1) Za opravljanje funkcije župana Občine Semič, ki sodi v šesto skupino občin glede na število prebivalcev, je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določen 49. plačni razred. Plačni razred in vrednost plačnega razreda (osnovna plača) se usklajuje na podlagi veljavnega ZSPJS.
(2) Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(3) Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(4) Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(5) Sklep o določitvi plače oziroma plačilu za opravljanje funkcije ter o dopustu župana izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.
5. člen 
(1) Za opravljanje funkcije podžupana Občine Semič, ki sodi v šesto skupino občin glede na število prebivalcev, je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določen plačni razred v razponu od 34–41. Razpon v plačnih razredih in vrednost plačnega razreda se usklajuje na podlagi veljavnega ZSPJS.
(2) Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(3) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan, glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(4) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini do 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(5) Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(6) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi plačilo za udeležbo na seji občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov občine.
III. VIŠINA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
6. člen 
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije oziroma plačila za opravljeno delo članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članov drugih organov občine, imenovanih s sklepom občinskega sveta ter delovnih teles, ki jih imenuje župan, je plača župana, določena v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.
1. Občinski svet in delovna telesa
7. člen 
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma njegovega delovnega telesa.
(2) Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in župana, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.
(3) V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije v obliki sejnine, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,90 %
– udeležba na dopisni seji 2,25 %
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 4,14 %
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 4,14 %
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je, 3,33 %
od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
(4) Sejnina se izplačuje za redne, izredne in dopisne seje, na podlagi evidence prisotnosti.
(5) Sejnina se ne izplačuje za slavnostne seje.
(6) V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača.
(7) Za neudeležbo in za manj kot 1/2 časa prisotnosti na seji občinskega sveta oziroma seji delovnih teles občinskega sveta, se sejnine ne izplačujejo.
8. člen 
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi akta o imenovanju.
(2) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
2. Nadzorni odbor
9. člen 
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora. Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu, ne sme presegati 7,5 % plače župana na letni ravni.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 5,90 %,
– udeležba na seji nadzornega odbora 4,14 %,
– udeležba na seji občinskega sveta na podlagi predhodnega vabila 4,14 %,
– izvedba nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora po dokončnosti poročila o posameznem nadzoru 6,30 %
od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
(3) Plačilo sejnin predsednika in članov nadzornega odbora se izplačuje za čas trajanja mandata na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
3. Drugi organi občine
10. člen 
(1) Določbe 8. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov ali svetov, ki jih ustanovi ali imenuje župan.
(2) Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada sejnina v enaki višini kot osebam, ki predsedujejo na seji delovnega telesa občinskega sveta.
(3) Članom delovnih teles in drugih občinskih organov, ki so zaposleni v občinski upravi in so bili v delovno telo imenovani s strani župana ali občinskega sveta, do sejnine za udeležbo na posamezni seji niso upravičeni, saj jim za takšno opravljeno delo pripadajo pravice iz delovnega razmerja.
4. Volilni organi
11. člen 
(1) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije ter njihovi namestniki, imajo ob volitvah članov občinskega sveta in župana, pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
(2) Ob vsakih drugih volitvah, razen volitev članov občinskega sveta in župana, višino nadomestila članom volilnih organov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, glede na obseg volilnih opravil. Višina nadomestila ne sme presegati 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.
(3) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakem izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na območju celotne občine, pravico do nadomestila v višini 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.
(4) Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
(5) Za posebne oblike glasovanja (predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike) višino nadomestila predsedniku, članom ter njihovim namestnikom določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog občinske volilne komisije, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah, glede na čas in obseg glasovanja.
(6) Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki ob vsakem glasovanju v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
12. člen 
(1) Občinski funkcionarji, predsedniki in člani delovnih teles in ostalih organov občinskega sveta in župana ter člani nadzornega odbora imajo ob predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, potni stroški, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi za zaposlene v občinski upravi.
(3) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali direktor občinske uprave. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba s strani direktorja občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
13. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
14. člen 
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles občine, so liste prisotnosti na seji, ki jih zapisnikar odda direktorju občinske uprave, ta pa seznam z odobritvijo upravičenih izplačil v računovodstvo.
15. člen 
(1) Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna in na podlagi zakona in podzakonskih predpisov.
(2) Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo najmanj 20 dni in največ 30 dni od predložitve popolne in pravilne dokumentacije računovodski službi občine.
16. člen 
Osnova za obračun sejnin in nagrad se usklajuje skladno s spremembo plačnega razreda ali zneska osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije, to je glede na spremembo plačnih razredov ali vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Semič (Uradni list RS, št. 102/12).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022.
Št. 007-09/2021-2
Semič, dne 22. decembra 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost