Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4336. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN 01), stran 13470.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode 24. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN 01) 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN 01) (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 01).
(2) Pobudnik za pripravo SD OPN 01 je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 01) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev 01 OPN Medvode.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Ključni namen za pripravo SD OPN 01 je:
– umeščanje v prostor novih investicijskih namer za razvoj turizma za doseganje razvojnih ciljev Občine Medvode ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov
– umeščanje v prostor novih investicijskih namer za razvoj centralnih in družbenih dejavnosti za doseganje razvojnih ciljev Občine Medvode ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov
– umeščanje v prostor novih investicijskih namer za razvoj gospodarskih dejavnosti za doseganje razvojnih ciljev Občine Medvode ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov
– umeščanje v prostor novih investicijskih namer za razvoj in krepitev kmetijskih dejavnosti za doseganje razvojnih ciljev Občine Medvode ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov
– umeščanje v prostor novih investicijskih namer za razvoj zelenih površin za doseganje razvojnih ciljev Občine Medvode ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov
– umeščanje v prostor novih investicijskih namer za razvoj prometne in druge infrastrukture za doseganje razvojnih ciljev Občine Medvode ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov
– spremembe in dopolnitve akta po predlogih in pripombah NUP, prejetih pobudah in uskladitve z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi
– spremembe in dopolnitve grafičnega dela odloka, odprave tehničnih pomanjkljivosti akta, izdanih upravnih dovoljenj in odločb ter dejanskega stanja v prostoru, na podlagi relevantnih strokovnih podlag.
(2) Območje SD OPN 01 obsega celotno območje Občine Medvode.
(3) V okviru SD OPN 01 se spremeni strateški in izvedbeni del OPN tako v grafičnem kot tudi tekstualnem delu.
(4) Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih površin v stavbne površine ne bodo presegale 10 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za potrebe SD OPN 01 so bila v skladu s 108. členom ZUreP-2 pripravljena Izhodišča, ki predstavljajo vsebinsko osnovo za pripravo SD OPN 01.
(2) Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile na ustreznih strokovnih podlagah, podatkih iz prikaza stanja prostora in drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo SD OPN 01.
(3) Za potrebe priprave SD OPN 01 se v postopku priprave SD OPN 01, skladno z 39. členom ZUreP-2, od pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobi razvojne in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor, razpoložljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe s svojega delovnega področja, ažurne podatke v ustreznih, zlasti digitalnih oblikah, ki se nanašajo na prostor, morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij ter smernice in mnenja.
(4) Strokovne rešitve v skladu s petim odstavkom 43. člena ZUreP-2 pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se oblikuje glede na značilnosti potrebnih strokovnih podlag in vsebino SD OPN 01.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava SD OPN 01 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 108. do 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in določili 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev SD OPN 01 so:
– priprava strokovnih podlag – največ 6 mesecev po pravnomočnem izboru izdelovalca,
– priprava osnutka – največ 9 mesecev po sprejemu pravnomočnem izboru izdelovalca,
– priprava dopolnjenega osnutka – največ 4 mesece po pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora,
– priprava predloga – največ 1 mesec po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in
– priprava usklajenega predloga – največ 1 mesec po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora.
(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo SD OPN 01 se lahko spremenijo v primeru, da bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi nepredvidenih okoliščin.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj so:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
8. Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
9. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10.  Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11.  Za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, področje rudarstva, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12.  Za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
13.  Za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
14. Za področje vojnih in prikritih grobišč: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana;
15. Za področje prenosa zemeljskega plina: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
16. Za področje prenosa in distribucije električne energije: ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;
17. Za področje lokalne GJI – oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana;
18. Za področje telekomunikacij: TELEKOM SLOVENIJE, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana;
19. Za področje oskrbe z električno energijo: ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
20. Za področje lokalne GJI – občinske ceste: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
(2) V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava občinski prostorski akt.
(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov SD OPN 01 na okolje (CPVO) poda MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTORAT ZA OKOLJE, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-2 in Načrtom obveščanja in vključevanja javnosti v proces SD OPN 01, ki bo izdelan v sklopu osnutka SD OPN 01.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
(1) Občina Medvode razpolaga s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami, ki so navedene v izhodiščih.
(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelavo okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bodo izdelale strokovne organizacije za posamezna področja v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPN.
10. člen 
(obveznost financiranja priprave prostorskega akta) 
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, izdelave strokovnih podlag ter druge stroške, povezane s pripravo SD OPN 01, zagotovi pobudnik.
11. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Občina Sklep o začetku priprave SD OPN 01 skupaj z Izhodišči javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-16/2019-49
Medvode, dne 24. decembra 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost