Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4348. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2021, stran 13503.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 18. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2021 
1. člen 
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) tako, da se glasi:
»
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.367.939,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.116.387,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
903.581,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
846.364,00
703 Davki na premoženje 
47.117,00
704 Domači davki na blago in storitve 
10.100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
212.806,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
113.206,00
711 Takse in pristojbine 
1.400,00
712 Globe in druge denarne kazni
15.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
80.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
11.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
11.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
240.552,42
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
190.075,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
50.477,42
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.341.605,69
40
TEKOČI ODHODKI
353.601,36
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
155.447,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.910,00
402 Izdatki za blago in storitve
162.890,00
403 Plačila domačih obresti
2.900,00
409 Rezerve
7.454,36
41
TEKOČI TRANSFERI
588.646,00
410 Subvencije
66.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
253.800,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
63.816,00
413 Drugi tekoči domači transferi
205.030,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
381.158,33
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
381.158,33
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.200,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.200,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
26.333,73
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
42.177,00
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
42.177,00
550 Odplačila domačega dolga
42.177,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–15.843,27
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–42.177,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–26.333,73
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
59.549,66
« 
2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021-4
Šafarsko, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost