Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4370. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 4), stran 13541.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je župan Občine Tolmin dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 4) 
1. člen 
(Splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 4).
(2) Pobudnik za pripravo SD OPN 4 je ZEN RESORT d.o.o., Rudnik pri Radomljah 1F, 1235 Radomlje.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 4) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo 4. sprememb in dopolnitev OPN Tolmin, december 2021, ki jih je izdelala družba URBI d.o.o (v nadaljnjem besedilu: Izhodišča).
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) OPN Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12, 44/13, 37/15 – obvezna razlaga) določa strateške cilje prostorskega razvoja občine in prostorske izvedbene pogoje, ki so pravna podlaga za pripravo projektov za gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(2) Veljavni OPN ne omogoča izvedbe novega razvojnega interesa v naselju Gorenji Log.
(3) SD OPN 4 se pripravijo za območje novega turističnega nastanitvenega objekta v naselju Gorenji Log. Območje obsega zemljišča s parc. št. 422/10, 422/11, 422/12, 422/1, 423, 406/3, 422/2, 422/1, 777/4, vse k.o. Lom (2255).
(4) V okviru SD OPN 4 se spremeni izvedbeni del OPN tako v grafičnem kot tudi tekstualnem delu. Strateški del se spremeni po potrebi.
(5) Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih površin v stavbne površine ne bodo presegale 10 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za potrebe SD OPN 4 so bila v skladu s 108. členom ZUreP-2 pripravljena Izhodišča, ki predstavljajo vsebinsko osnovo za pripravo SD OPN 4.
(2) Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile na ustreznih strokovnih podlagah, podatkih iz prikaza stanja prostora in drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo SD OPN 4.
(3) Za potrebe priprave SD OPN 4 se v postopku priprave SD OPN 4, skladno z 39. členom ZUreP-2, od pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobi razvojne in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor, razpoložljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe s svojega delovnega področja, ažurne podatke v ustreznih, zlasti digitalnih oblikah, ki se nanašajo na prostor, morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij ter smernice in mnenja.
(4) Strokovne rešitve v skladu s petim odstavkom 43. člena ZUreP-2 pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se oblikuje glede na značilnosti potrebnih strokovnih podlag in vsebino SD OPN 4.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava SD OPN 4 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 108. do 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in določili 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev SD OPN 4 so:
– priprava strokovnih podlag – največ 6 mesecev po izboru izdelovalca,
– priprava osnutka – 120 dni po pridobitvi odločbe MOP o potrebnosti izdelavi CPVO,
– priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta – 60 dni po pridobitvi mnenj,
– javna razgrnitev z javno obravnavo dopolnjenega osnutka traja 30 dni,
– potrditev strokovnih stališč do pripomb javnosti – 90 dni po zaključku javne razgrnitve,
– priprava predloga prostorskega akta – 60 dni po potrditvi stališč,
– priprava usklajenega predloga prostorskega akta – 30 dni po pridobitvi mnenj,
– priprava potrjenega gradiva usklajenega predloga za obravnavo in sprejem na občinskem svetu in za objavo v uradnem glasilu – 30 dni po potrditvi MOP,
– priprava končnega elaborata SD OPN 4 – 15 dni po objavi v uradnem glasilu.
(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo SD OPN 4 se lahko spremenijo v primeru, da bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi drugih nepredvidenih okoliščin.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo konkretnih smernic in mnenj, so:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin;
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
6. Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
8. Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
9. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10.  Za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11.  Za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, področje rudarstva, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12.  Za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
13.  Za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
14. Za področje vojnih in prikritih grobišč: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana;
15. Za področje prenosa zemeljskega plina: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
16. Za področje prenosa in distribucije električne energije: ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;
17. Za področje lokalne GJI – oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki: KOMUNALA TOLMIN d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin;
18. Za področje telekomunikacij: TELEKOM SLOVENIJE, Sektor za dostopov na omrežja, Center za dostopov na omrežja Koper-Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
19. Za področje oskrbe z električno energijo: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., DE Tolmin, Poljubinj 100, 5220 Tolmin;
20. Za področje lokalne GJI – občinske ceste: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
(2) V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava občinski prostorski akt.
(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov SD OPN 3 na okolje (CPVO) poda MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTORAT ZA OKOLJE, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-2 in Načrtom obveščanja in vključevanja javnosti v proces SD OPN 4, ki bo izdelan v sklopu osnutka SD OPN 4.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
(1) Za pripravo SD OPN 4 se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za prostorske akte Občine Tolmin in strateški dokumenti Občine Tolmin.
(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelavo okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bodo izdelale strokovne organizacije za posamezna področja v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPN.
10. člen 
(obveznost financiranja priprave prostorskega akta) 
Izdelavo SD OPN 4 financira pobudnik spremembe. Postopek SD OPN 4 izvede občinska uprava Občine Tolmin v okviru svojih nalog.
11. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Občina Sklep o začetku priprave SD OPN 4 skupaj z Izhodišči javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3503-0004/2021-4
Tolmin, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost