Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4378. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica, stran 13551.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/39 in 34/19) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 23. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica 
1. člen
2. člen Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 81/19, 63/20 in 161/21 – popr.) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi:
– zahtevni in manj zahtevni objekti,
– nezahtevni objekti, ki imajo vzpostavljene samostojne priključke na komunalno opremo, oziroma se jim bo spremenila namembnost ali povečala zmogljivost v taki meri, da se razvrstijo med manj zahtevne ali zahtevne objekte.«
2. člen 
V 11. členu se spremenita tretji in peti odstavek tako, da se po novem glasita:
»(3) Rok plačila odmerjenega komunalnega prispevka je 15 dni od dokončnosti izdane odločbe. Na zahtevo zavezanca lahko občina dovoli obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 24 obrokih, pri tem pa znesek obroka ne sme biti nižji od 30 EUR. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni občinski organ po plačilu celotnega odmerjenega komunalnega prispevka.
(5) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, na katero se zavezanec priključi – vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje, cestno omrežje in javne površine – oziroma mu je omogočena njena uporaba.«
3. člen
V 14. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se po novem glasi:
»(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo enostavnih objektov. Komunalni prispevek se tudi ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, če so brez samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.«
Členu se doda nov šesti odstavek, ki se po novem glasi:
»V primeru legalizacije obstoječega objekta v celoti, se komunalni prispevek zanj obračuna kot za novogradnjo.«
Sedanji šesti in sedmi odstavek se ustrezno preštevilčita.
4. člen
V 15. členu se dodajo še drugi, tretji in četrti odstavek tako, da se člen po novem glasi:
»(1) Pri odmeri komunalnega prispevka Občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene valorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj je zavezanec dolžan predložiti gradbeno dovoljenje ter tudi dokumentacijo glede zmogljivosti, namembnosti in komunalne opremljenosti obstoječega ali odstranjenega objekta.
(3) Če dokazov o pridobljenem gradbenem dovoljenju ni ali ni dokazil o predhodnih vlaganjih za komunalno opremo, upoštevanje preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.
(4) Upoštevanje odstranjenih objektov je možno le v primeru, če so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja in če od odstranitve objekta ni preteklo več kot 5 let ter gre za novogradnjo na isti gradbeni parceli.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0002/2019
Breznica, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti