Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4318. Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik za leto 2022, stran 13445.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09 in 70/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 21. seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik za leto 2022 
1. člen
Občinski svet Občine Kamnik potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik (2022), ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Kamnik d. o. o..
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik, in sicer:
– potrjena cena omrežnine javne infrastrukture za vodomer DN 20 (faktor 1) znaša 5,2185 eura/mesec,
– višina subvencije omrežnine za gospodinjske uporabnike in uporabnike, ki izvajajo nepridobitno dejavnost znaša 0,6000 eura/mesec za faktor 1,
– cena za opravljanje javne službe (vodarina) znaša 0,6697 eura/m3.
3. člen 
Vse cene so prikazane v eurih brez DDV, ki se upošteva po predpisani stopnji.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 1. 2022.
Št. 354-0012/2021
Kamnik, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost