Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4327. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnimi številkami 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. 2590 Hribi, stran 13456.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M S K L E P 
o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnimi številkami 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. 2590 Hribi 
Št. 3505-13/2021-13
Koper, dne 27. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. decembra 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnimi številkami 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. 2590 Hribi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. 2590 Hribi in se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16, v nadaljnjem besedilu: PUP).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev PUP-a:
– individualna odstopanja glede najnižje kote terena ob stavbi: na območju lokacijske preveritve se pri gradnji stavb ne upošteva četrti stavek pete alineje drugega odstavka 14. člena. Najnižja kota terena ob stavbi se določi glede na projektne rešitve in optimalne postavitve stavbe na teren v odnosu do konfiguracije terena in lege dostopne poti;
– individualna odstopanja glede odmikov stavb: na območju lokacijske preveritve se dopusti odstopanje od določil 13. člena kot sledi: na območju lokacijske preveritve so za stavbe minimalni odmiki od mej gradbenih parcel 4,0 m oziroma s soglasjem lastnikov zemljišč do 1/2 višine stavbe; odmik podzemnega in nadzemnega dela objekta 1 od severovzhodne meje gradbene parcele oziroma od zemljiške parcele št. 1034/4 k.o. Hribi je, s soglasjem lastnikov zemljišča, najmanj 1,5 m.
Na območju lokacijske preveritve veljajo vsi ostali prostorsko izvedbeni pogoji PUP-a.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2646
Št. 3505-13/2021-13
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L’A T T O  D I  D E L I B E R A 
sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di particella 1034/1, 1034/2 e 1034/3, tutte C.c. 2590 Hribi 
Nr. 3505-13/2021-13
Capodistria, 27 dicembre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi del secondo alinea dell’articolo 127 e degli articoli 129 e 131 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17 e 175/20 – Sigla: ZIUOPDVE; nel testo a seguire ZUreP-2) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale della RS, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 23 dicembre 2021, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di particella 1034/1, 1034/2 e 1034/3, tutte C.c. 2590 Hribi 
Articolo 1 
Con il presente atto di Delibera si convalida la verifica urbanistica relativa al terreno insistente sulle pp.cc. 1034/1, 1034/2 e 1034/3, tutte C.c. 2590 Hribi e soggetto alle disposizioni del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 19/88, 7/01, 24/01, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16 – nel testo a seguire: NTA Capodistria).
Articolo 2 
Nell’area della verifica urbanistica si permette la deroga individuale dalle norme tecniche di attuazione:
– deroghe individuali relative all’altezza più bassa del terreno vicino all’edificio: per la costruzione di edifici nell’area della verifica urbanistica non si considera la quarta frase del quinto alinea del secondo comma dell’articolo 14. L’altezza più bassa del terreno adiacente l’edificio si stabilisce in relazione alla soluzione progettuale e all’ubicazione ottimale dell’edificio sul terreno in rapporto alla configurazione del terreno e dell’ubicazione della via di accesso;
– deroghe individuali relative ai distacchi degli edifici: nell’area della verifica urbanistica si permette la deroga dalle disposizioni dell’articolo 13: nell’area della verifica urbanistica i distacchi minimi degli edifici dai limiti dei lotti fabbricabili sono 4,0 m ovv. fino a 1/2 dell’altezza dell’edificio previo consenso dei proprietari dei terreni; il distacco della parte dello stabile sotto il livello del terreno e di quella sopra il livello del terreno dal limite nordorientale del lotto ovv. dalla particella catastale 1034/4 C.c. Hribi è di almeno 1,5 m previo consenso dei proprietari del terreno.
Nell’area della verifica urbanistica sono in vigore tutte le altre norme tecniche di attuazione.
Articolo 3 
Il presente atto di Delibera rimane in vigore per due anni a decorrere dal giorno di entrata in vigore. L’investitore è tenuto a presentare la richiesta completa per il rilascio della concessione edilizia o della determina preliminare.
Articolo 4 
Il presente atto di Delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione.
Codice di identificazione nella raccolta di atti territoriali: 2646
Nr. 3505-13/2021-13
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost