Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4333. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško, stran 13467.

  
Na podlagi 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 30/18), 75. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško 
1. člen 
S tem odlokom se določa delovanje in način financiranja krajevnih skupnosti v Občini Laško.
2. člen 
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s Statutom Občine Laško in zakoni.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in s sredstvi, s katerimi razpolaga.
I. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
3. člen 
Naloge, ki jih opravljajo krajevne skupnosti so določene s Statutom Občine Laško, s tem odlokom ali drugim področnim aktom.
Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini z dajanjem pobud, predlogov in zahtev za aktivnosti, ki se izvajajo na območju skupnosti.
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz občinske pristojnosti, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer na območju krajevne skupnosti:
– skrbijo za vzdrževanje infrastrukture in drugih javnih površin,
– organizirajo pomoč pri naravnih in drugih nesrečah,
– sodelujejo pri ureditvi in olepševanju kraja,
– organizirajo prostovoljno delo,
– vzdržujejo kulturne domove in druge javne objekte,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev na njenem območju,
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč in drugih postopkih za dela s področja obveznih gospodarskih javnih služb in za potrebe ureditve lastništva javnih poti.
4. člen 
Za delovanje sveta se uporabljajo določbe Statuta Občine Laško in tega odloka ter smiselno določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško.
5. člen 
Konkretne naloge krajevne skupnosti se določijo z letnim programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka za posamezno proračunsko obdobje sprejme svet KS. Letni program dela mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne skupnosti, ki je sestavni del Odloka o proračunu Občine Laško za posamezno proračunsko obdobje.
II. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
6. člen 
Za delovanje krajevnih skupnosti Občina Laško letno zagotovi sredstva skladno z veljavnim proračunom za tekoče leto za naslednje namene:
1. Delovanje krajevnih skupnosti
2. Vzdrževanje infrastrukture v krajevnih skupnostih.
Pri izračunu sredstev za financiranje posameznih krajevnih skupnosti se upoštevajo poleg fiksnega dela, ki je za vse KS enak, tudi število prebivalcev, površina KS in dolžina kategoriziranih javnih poti v upravljanju KS.
7. člen 
Poleg sredstev iz občinskega proračuna, krajevna skupnost financira naloge tudi s prostovoljnimi prispevki, z donatorskimi sredstvi in drugimi prihodki.
Tako pridobljena sredstva je krajevna skupnost dolžna evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom in o njih poročati v zaključnem računu.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
8. člen 
Krajevne skupnosti morajo pri svojem delovanju in financiranju svojih nalog upoštevati vso veljavno zakonodajo, predvsem pa predpise, ki urejajo financiranje javne porabe, oddajanje javnih naročil, določbe Odloka o proračunu Občine Laško in druga navodila Občine Laško.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. Za razpolaganje in upravljanje s premoženjem krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razpolaganje in upravljanje s premoženjem.
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna, lahko določi, kateri posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
9. člen 
Krajevne skupnosti morajo pred izplačilom sredstev dostaviti občinski upravi vso dokumentacijo, ki je potrebna za izplačila sredstev (dokazila o postopku javnih naročil, naročilnice, pogodbe …).
10. člen 
Predsednik krajevne skupnosti je odgovoren za zakonito poslovanje in racionalno porabo dodeljenih sredstev.
11. člen 
Sredstva za delovanje se iz proračuna krajevnim skupnostim nakazujejo po dvanajstinah, in sicer 15. v mesecu.
Župan lahko na predlog krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
12. člen 
Sredstva se lahko uporabijo samo za namene, ki so določeni s proračunom in le v obsegu proračunskih postavk.
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko sredstva med posameznimi postavkami prerazporeja svet krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena oseba, s sprotnim sklepom o prerazporeditvi.
13. člen 
Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezen namen ni zadostnih sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti, in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
III. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
14. člen 
Pri izračunu sredstev za delovanje KS za posamezno krajevno skupnost se upoštevajo naslednji kriteriji:
– enotno merilo za vse krajevne skupnosti za delovanje (40 % sredstev za delovanje)
– število prebivalcev (razmerje med številom prebivalcev v krajevni skupnosti in številom prebivalcev v občini) – v višini 30 %
– površina krajevne skupnosti (razmerje med površino krajevne skupnosti in površino občine) – v višini 30 %.
15. člen 
Sredstva za delovanje KS so namenjena za plačilo stroškov, ki so neposredno povezani z delovanjem krajevne skupnosti, kot so:
– materialni stroški za delovanje KS,
– stroški upravljanja kulturnih in večnamenskih dvoran,
– plačila predsednikom KS in članom sveta KS, opravljanje drugih del za KS,
– stroški organizacije in soorganizacije prireditev.
16. člen 
Materialni stroški predstavljajo stroške, ki nastanejo zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja krajevne skupnosti (stroški pisarniškega materiala, elektrike, ogrevanja, vode, telefona, drugi obratovalni stroški, reprezentanca …).
17. člen 
Krajevne skupnosti, ki upravljajo kulturne in večnamenske objekte po posameznih KS, za ta namen zagotovijo sredstva v finančnem načrtu.
18. člen 
Predsednikom krajevnih skupnosti in članom sveta krajevnih skupnosti pripada plačilo, v skladu z določili Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško.
Svet krajevnih skupnosti lahko s svojim sklepom določi tudi nižjo plačilo. Prav tako lahko sprejme sklep, da se plačila predsednikom krajevne skupnosti ali članom sveta krajevnih skupnosti ne izplačujejo in se sredstva porabijo za druge namene.
Predsednik KS lahko za prevoz pri opravljanju funkcije uporablja službeni avto Občine Laško. Do povračila stroškov prevoza z lastnim prevoznim sredstvom, ki nastane pri opravljanju funkcije, so upravičeni na podlagi potnega naloga, potrjenega od Sveta KS pooblaščenega člana Sveta KS.
Predsednik sveta KS ima za uporabo lastnega mobilnega telefona za potrebe opravljanja funkcije pravico do sklenitve paketa v okviru Občine Laško, sredstva pa se zagotavljajo v proračunu KS.
19. člen 
Število sej sveta krajevnih skupnosti je praviloma vezano na število sej občinskega sveta, v posameznem letu je lahko največ 6 rednih sej sveta KS. V primeru obravnave in odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, se lahko skliče izredna seja.
20. člen 
Krajevne skupnosti morajo imeti uradne ure za krajane vsaj 1x mesečno oziroma po potrebi, v času razgrnitve prostorskih aktov pa tudi večkrat, v skladu z dogovorom z Občino. Uradne ure morajo biti objavljene na krajevno običajen način.
21. člen 
Sredstva za delovanje KS so namenjena tudi za organizacijo in soorganizacijo prireditev na območju krajevne skupnosti. Sofinanciranje izvedbe prireditev in projektov društev v posamezni krajevni skupnosti se izvede na podlagi pravilnika in razpisa krajevne skupnosti, kjer so določena merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev. Neposrednih dotacij društvom ni možno dodeljevati.
IV. VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 
22. člen 
Vzdrževanje infrastrukture vključuje skrb za:
– letno vzdrževanje javnih poti
– vzdrževanje druge infrastrukture.
23. člen 
Pri izračunu sredstev za vzdrževanje infrastrukture za posamezno krajevno skupnost se upoštevajo naslednji kriteriji:
– dolžina kategoriziranih javnih poti v upravljanju KS.
V. NADZOR 
24. člen 
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
Krajevne skupnosti morajo najpozneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka, uskladiti vse aktivnosti in postopke, v skladu s tem odlokom.
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2019
Laško, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost