Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4357. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2022, stran 13516.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 94. člena Statuta Občine Sveti Juri ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne 27. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 (Uradni list RS, št. 64/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
januar–marec 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
723.145
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
664.042
70
DAVČNI PRIHODKI
7.832
700 Davki na dohodek in dobiček
553.498
703 Davki na premoženje
29.165
704 Domači davki na blago in storitve
15.169
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
66.210
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
39.420
711 Takse in pristojbine
841
712 Denarne kazni
640
714 Drugi nedavčni prihodki
25.309
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
59.103
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
59.103
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
379.364
40
TEKOČI ODHODKI
159.219
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
52.581
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.773
402 Izdatki za blago in storitve
94.142
403 Plačila domačih obresti
1.151
409 Rezerve
2.572
41
TEKOČI TRANSFERI
203.409
410 Subvencije
4.499
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
112.455
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
10.342
413 Drugi tekoči domači transferi
76.113
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
16.736
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
16.736
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
430 Investicijski transferi
0
 
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
343.781
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojilo
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
0
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
24.252
550 Odplačila domačega dolga
24.252
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
319.529
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–24.252
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–343.781
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-0008/2021
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. decembra 2021
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost