Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4330. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjske površine na južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032, stran 13459.

  
Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 28. seji, dne 16. 12. 2021, sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjske površine na južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15 – v nadaljevanju OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjske površine na južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032 (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljić, s. p., Krško pod številko OPPN-18/18.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
(B) Odlok o OPPN
(C) Kartografski del
– Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Krško
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A, Prerez B-B
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo
1:500
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(D) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP glede potrebnosti izvedbe postopka CPVO
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Izhodišča nosilcev urejanja prostora
– Konkretne smernice nosilcev urejanja prostora
– 1. mnenja nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
– 2. mnenja nosilcev urejanja prostora
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1)Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
(2) Stavba je pokrit objekt, kamor se lahko vstopi in je namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti.
(3)Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
(4) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti s fasado ali delom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
(5)Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno površino gradbene parcele. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe.
(6)Kolenčni zid je višina zunanjega/obodnega zidu v podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. ab plošča) do strešne konstrukcije (npr. lega) stavbe.
(7)Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja ali odkopavanja.
(8) Pomožni objekti so enostavni in nezahtevni objekti na podlagi veljavnih predpisov.
(9) Atrijska hiša je stavba v obliki črke »L« z dvoriščem.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Območje OPPN spada pod naselje Drnovo. V OPN je območje v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako DRN 032.
(2) Območje OPPN se nanaša na parc. št. 49/2-del, 64/5, 64/6, 64/4-del, 49/5-del, 49/4, 50/2, 51/4, 51/7-del, 51/6, 51/5-del, 52/3, 52/2, 52/1-del, 53/5, 53/4, 53/3-del, 53/8, 47/3-del, 53/7, 53/6-del, 47/4, 5028-del, 54/4, 54/6, 47/6, 46/5-del, 46/8-del, 46/6, 55/2, 54/3-del, 54/5-del, 55/1-del, vse k.o. Drnovo.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,2 ha.
(4) Območje OPPN obsega del javne poti JP 692773 ter zemljišča, ki so v privatni lasti in so umeščena med obstoječo stanovanjsko pozidavo ob javni poti.
(5) Na severu OPPN meji na javno pot, oziroma privatna dvorišča, na zahodu in vzhodu na obstoječo stanovanjsko pozidavo, na jugu na kmetijske površine.
5. člen 
(vplivno območje) 
Vplivno območje načrtovane gradnje obsega parc. št. 53/6, k.o. Drnovo (domet ruševin v primeru potresa).
6. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN je dovoljena gradnja objektov, ki obsega:
– novogradnjo (prizidavo, legalizacijo),
– rekonstrukcijo,
– vzdrževanje objekta,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta,
– spremembo namembnosti.
7. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so glede na veljavno klasifikacijo vrst objektov dovoljene naslednje vrste objektov:
– 111 – Enostanovanjske stavbe – samostojne hiše, vile, dvojčki, kjer sevsaj polovica uporabne površine uporablja za stanovanjske namene,
– 1121 – Dvostanovanjske stavbe – samostojne hiše, dvojčki, kjer se vsaj polovica uporabne površine uporablja za stanovanjski namen,
– 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, in sicer ceste in ulice, drevoredi v varovalnem pasu cest, peš poti in cone za pešce, kolesarske steze, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih ipd.
– 222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, in sicer 2221 lokalni plinovodi, 22221 lokalni vodovodi za pitno vodo, 22223 vodnjaki, 2223 cevovodi za odpadno vodo, 2224 lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, razen baznih postaj in telekomunikacijskih stolpov,
– 24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas in sicer otroška igrišča, zelenice in druge urejene zelene površine,
– 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, in sicer ograje.
(2) Na območju OPPN so glede na veljavne predpise o razvrščanju objektov dovoljeni manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti.
(3) Na območju OPPN je glede na veljavne predpise dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov kot so:
– 11100 – enostanovanjske stavbe površine do 25 m²,
– 12120 – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev površine do 25 m²,
– 12203 – druge poslovne stavbe površine do 25 m²,
– 12301 – trgovske stavbe površine do 25 m²,
– 12304 – stavbe za storitvene dejavnosti površine do 25 m²,
– 12420 – garažne stavbe površine do 50 m²,
– 12510 – stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov površine do 25 m²,
– 12520 – rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe površine do 25 m²,
– 12630 – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo površine do 25 m²,
– 12640 – stavbe za zdravstveno oskrbo površine do 25 m²,
– 12650 – stavbe za šport površine do 25 m²,
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo površine do 25 m²,
– 12713 – stavbe za skladiščenje pridelka površine do 25 m²,
– 12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe površine do 25 m²,
– 12740 – druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, in sicer nadstrešnice, zimski vrtovi, senčnice, letna kuhinja ipd. površine do 50 m²,
– 21121 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, in sicer prometne površine zunaj vozišča in obračališča površine do 200 m², prometna signalizacija in prometna oprema višine do 10 m, pešpoti in kolesarske poti, 
– 22221 – lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, in sicer cevovodi za pitno vodo in hidrantno omrežje, premera do 80 mm, 
– 22223 – vodni stolpi in vodnjaki, in sicer arteški in drugi vodnjaki globine do 30 m, 
– 22231 – cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) – premer do 200 mm, 
– 22241 – lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi – kabelski vodi do 1 kV, prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV, 
– 22242 – lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, 
– 24110 – športna igrišča površine do 100 m² brez grajenih tribun, 
– 24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, in sicer otroška in druga javna igrišča površine do 100 m² in bazen za kopanje prostornine do 100 m³, 
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, in sicer ograje višine 1,5 m in oporni zidovi višinske razlike med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 1 m, 
– 3111 – Trajno reliefno oblikovanje terena in sicer 31110 nasipi, 31120 izkopi in odkopi, 31130 utrjene površine do 500 m² in 31140 utrjene brežine, 
– 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin in sicer 32120 urbana oprema, 32130 objekti za oglaševanje in informacijski panoji in 32140 spominska obeležja površine do 25 m², 
– 3311 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje in sicer nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površine do 500 m². 
8. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Območje OPPN je namenjeno za stanovanjske površine/bivanje. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne površine stavbe se uporablja za stanovanjske namene) so dovoljene tudi:
– 01.19 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
– 01.28 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.61 Storitve za rastlinsko pridelavo – spravilo pridelkov,
– 10.39 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 35.119 Druga proizvodnja električne energije,
– 47 Trgovina na drobno, razen motornih vozil – dovoljeno je vse razen 47.3 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah na tržnicah,
– 49.42 Selitvena dejavnost,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti – dovoljeno je 52.10 Skladiščenje blaga brez negativnih vplivov na okolje in 53.20 Druga poštna in kurirska dejavnost,
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti – dovoljeno je 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.209 Druge nastanitve za krajši čas, 56.104 Začasni gostinski obrati, 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi,
– 58 Založništvo, dovoljeno je 58.2 Izdajanje programja, 59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– 60 Radijska in televizijska dejavnost,
– 61 Telekomunikacijske dejavnosti,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, 63 Druge informacijske dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 68 Poslovanje z nepremičninami,
– 69 Pravne in računovodske storitve,
– 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga,
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti,
– 77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
– 78 Zaposlovalne dejavnosti,
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
– 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
– 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 86.23 Zobozdravstvena dejavnosti,
– 86.9 Druge dejavnosti za zdravje,
– 87.9 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
(2) Dovoljene so dejavnost glede na dovoljene vrste nezahtevnih in enostavnih objektov iz 3. odstavka 78. člena.
(3) Dovoljene so dejavnosti, ki ne generirajo tovornega prometa in je na gradbeni parceli zagotovljena površina za vzdrževanje objekta ter z zadostnimi parkirnimi površinami.
III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN 
9. člen 
(stanovanjske stavbe) 
(1)Tipologija zazidave: individualni/samostojni objekti, dvojčki, vile ali atrijske hiše.
(2)Velikost in zmogljivost objekta:
– horizontalni gabariti: tloris je v osnovi podolgovate oblike s krajšo stranico vzporedno z javno potjo ter z možnostjo dodajanja in odvzemanja posameznih manjših volumnov;
– vertikalni gabariti: etažnost objekta je največ K+P+M, oziroma ne sme presegati višino 10,00 m nad koto obstoječega terena, klet je vkopana v teren, lahko je vidno do 50 cm nad obstoječim terenom.
(3)Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– kota pritličja: do največ 50 cm nad koto obstoječega terena;
– kolenčni zid: do največ 1,0 m;
– streha: večkapna (tudi dvokapna), z naklonom 35°–40°, dopustna je kombinacija z drugimi oblikami streh. V primeru ravne in enokapne strehe je dopusten manjši naklon. Na strehi je dovoljena izvedba čopov, strešnih oken in različnih oblik frčad. Dopustna je namestitev sončnih zbiralnikov in sončnih celic,
– smer slemena: nad osnovno streho/tlorisom je pravokotna na javno pot, smer slemena na dodanih volumnih ali na manjšem delu strehe osnovnega tlorisa je lahko tudi drugače orientirana,
– kritina: rdeče ali temne barve (temno siva, rjava, rdeča). Uporaba svetlih, refleksivnih in glaziranih materialov je prepovedana;
– fasada: iz naravnih materialov, dopustna je kombinacija več medsebojno kompozicijsko usklajenih materialov. Uporaba izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo modra, turkizno modra in podobno, je prepovedana.
(4)Lega objekta: na površini omejeni z gradbeno linijo in gradbeno mejo, razvidna je iz grafičnih prikazov (06.Zazidalna situacija). Ob javni poti se zgradi stanovanjska stavba, južno od nje se gradijo pomožni objekti.
(5)Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
– zemljišče med stanovanjsko stavbo in javno potjo se parkovno uredi,
– peš površine so tlakovane z drobnimi tlakovci ali travnate,
– dostopna pot in parkirišča so asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami,
– medsosedska ograja je v obliki žive meje ali žičnata (tudi kovano železna) transparentna, višina ograje je do največ 1,50 m;
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, uredijo se cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi;
– brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovnicami;
(6)Faktor zazidanosti gradbene parcele:do vključno 0,5.
10. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1)Objekti, ki so stavbe:
– gradijo se znotraj gradbene meje in gradbene linije, ob soglasju soseda lahko presegajo gradbeno mejo,
– višinsko so objekti le pritlični, nižji od stanovanjskega objekta,
– odmik od parcelne meje je določen z gradbeno mejo in gradbeno linijo, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– lahko so različne konstrukcije,
– streha je večkapna (tudi dvokapna), ravna ali enokapna, naklon in kritina strehe so enaki kot pri stanovanjski stavbi. Pri zimskem vrtu, senčnici, rastlinjaku ipd. sta možni tudi transparenta kritina in fasada,
– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi stanovanjske stavbe.
(2)Objekti, ki niso stavbe:
– postavljajo se lahko na celotni gradbeni parceli, ne upoštevajoč gradbeno linijo in gradbeno mejo,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so kamniti.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 
11. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1)Motorni promet:
– rekonstruira se javna pot JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar): širina vozišča je najmanj 2x1,75 m, enostranski hodnik za pešce je širine najmanj 1,6 m, obojestranski bankini sta širine ob vozišču 0,75 m in ob hodniku za pešce 0,5 m,
– rekonstruira se priključek javne poti JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar) na občinsko cesto LC 191121 Gorica–Drnovo–Leskovec,
– dostop na gradbeno parcelo je z občinske javne poti JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar), dostopna pot na gradbeni parceli je asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami, široka je najmanj 2,5 m.
(2) Mirujoči promet: parkirišče z obračališčem se zagotovi na gradbeni parceli.
(3) Peš promet:odvija se po hodniku za pešce ob javni poti in po dostopni poti na gradbeni parceli.
(4) Kolesarski promet: odvija se po vozišču javne poti in po dostopni poti na gradbeni parceli.
12. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije.
(2) PADAVINSKA ODPADNA VODA: z javne poti se odvaja v ponikalnice. S streh objektov se vodi v ponikalnice, ali v zbiralnik deževnice. Ponikalnice morajo biti locirane na gradbeni parceli, izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: odvaja se v javni fekalni kanalizacijski kanal, ki poteka po javni poti JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar) in se konča v čistilni napravi Krško. Priključni vod od gradbene parcele do javnega kanalizacijskega kanala poteka preko parc. št. 54/3, 54/4, 53/7 in 53/4, vse k.o. Drnovo. Priključitev se izvede iz cevi profila DN 160, ki morajo zagotavljat vodotesnost priključnega kanala.
(4) Med dnom objekta za ponikanje odpadnih voda in najvišjo gladino podzemne vode plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala mora biti najmanj 1,0 m.
13. člen 
(vodovodno in hidrantno omrežje) 
(1) Objekt se priključi na javno vodovodno omrežje PE 90, ki poteka po vzhodni strani javne poti JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar), ali na javni vodovod, ki poteka ob južni meji parcele 54/7, k.o. Drnovo.
(2) Priključni vod od trase javnega vodovoda do gradbene parcele poteka preko parc. št. 46/6, 47/6, 54/6, in 54/5, vse k.o. Drnovo in se položi na globino najmanj 1,0 m, oziroma pod cono zmrzovanja.
(3) Vodomerni jašek se izvede izven objekta, na vedno dostopnem mestu na gradbeni parceli, čim bližje priključku na javni vodovod in izven ograjenega dela gradbene parcele.
(4) Pod povoznimi/prometnimi površinami se vodovodna cev postavi v zaščitno PVC ali PE cev.
(5) V varovalnem pasu javnega vodovoda je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi za posledico imelo zviševanje ali zniževaje globine vodovoda od predpisane.
(6) Za območje OPPN se koristi obstoječe hidrantno omrežje, obstoječi hidrant je postavljen na javni poti JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar).
14. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN): objekt se priključi na javno podzemno NN električno omrežje iz transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV Drnovo:133, izvod I02:Gostilna Stanko, ki poteka po parc. št. 55/1, k.o. Drnovo. NN vod se ustrezno prekine in podaljša do nove samostojne razdelilno priključne merilne omarice (RPMO), ki se montira na parceli št. 54/5, k.o. Drnovo, na dostopnem mestu za vzdrževalca NN omrežja.
15. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
Območje urejanja se priključi na obstoječi telekomunikacijski (TK) vod, ki poteka po javni poti JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar). Priključni vod od trase javnega TK voda do obravnavane gradbene parcele poteka preko parc. št. 51/4, 51/6, 52/2, 53/4, 53/7, 54/4 in 57/3, vse k.o. Drnovo. Na zahodni fasadi novega objekta se postavi nova priključna telekomunikacijska omarica (PTKO).
16. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
(1) Na gradbeni parceli se ob javni poti uredi odjemno mesto za odpadke, kjer se postavijo namenske predpisane posode.
(2) Za ločeno zbiranje odpadkov se koristi obstoječi zbirni prostor, ki je v centru naselja.
17. člen 
(ogrevanje) 
(1) Ogrevanje je individualno.
(2) Za ogrevanje se lahko uporabljajo različni energenti, skladno z zakonodajo.
(3) Cisterne za utekočinjen naftni plin ipd. so vkopane ali vizualno na neizpostavljeni lokaciji, prepovedano jih je postavljati med objektom in javno potjo.
(4) Dovoljena je uporaba obnovljivih virov energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
18. člen 
(varovanje okolja) 
(1) Varstvo vode in podtalnice: območje OPPN ni v varstvenem pasu varovanja pitne vode. Komunalna odpadna voda se vodi v javno kanalizacijo.
(2) Varstvo zraka: objekti ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka. Stanovanjska hiša ne bo imela negativnih vplivov na zrak.
(3) Varstvo pred hrupom: skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje: pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini. Na območju OPPN ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.
(5) Odstranjevanje odpadkov: na območju urejanja je urejeno organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
19. člen 
(ohranjanje narave) 
Na območju OPPN ni evidentiranih vsebin ohranjanja narave.
20. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
(1) Na območju OPPN je evidentirano varovano območje kulturne dediščine, in sicer EŠD 128 Drnovo – Arheološko najdišče Neviodunum.
(2) Za območje OPPN so izdelane predhodne arheološke raziskave in Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah (historična analiza prostora, geofizikalne raziskave, intenzivni podpovršinski terenski pregled, izkop ročnih tesnih jarkov) zaradi gradnje stanovanjske hiše na parceli št. 54/7, k.o. Drnovo, v Drnovem (PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, avgust 2019), iz katerega je razvidno, da so se med izkopom testnih jam odkrile rimskodobne najdbe, ni pa bilo odkritih nobenih arheoloških struktur.
(3) Na parcelah št. 54/3 in 54/5, k.o. Drnovo se pred izgradnjo komunalne infrastrukture izvedejo arheološke raziskave – arheološka izkopavanja in arheološko dokumentiranje uničenja pod nadzorom in na način pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(4) Na parceli št. 55/1, k.o. Drnovo niso dovoljeni nikakršni posegi v zemeljske plasti. V nasprotnem primeru se izvedejo arheološka izkopavanja tudi na tem delu najdišča.
21. člen 
(varstvo krajinskih značilnosti) 
(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z brežinami.
(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka vegetacija izvede z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
22. člen 
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo) 
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
23. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Potres: pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev, je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja dimenzioniranje in izvedbo objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,200 g.
(2) Nevarne snovi: na območju OPPN ne obstaja možnost razlitja nevarnih snovi.
(3) Varstvo pred požarom:
– požarno varstvo objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi,
– notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objekta, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje za varen umik živali, ljudi in premoženja,
– voda za gašenje požara se zagotavlja iz obstoječega hidrantnega omrežja, obstoječi hidrant je postavljen ob javni poti JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar),
– pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih meja, ki so določeni z gradbenimi mejami, kar je razvidno iz grafičnih prikazov tega OPPN.
(4) Poplave: na območju OPPN ni nevarnosti poplav, niti visoke podtalnice.
(5) Plazovitost in erozivnost: območje OPPN ni na plazovitem niti na erozivnem terenu.
(6) Obramba in zaščita: na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
VII. NAČRT PARCELACIJE 
24. člen 
(načrt parcelacije) 
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk teh parcel so prikazani v grafični prilogi 7 Načrt parcel z zakoličbo.
25. člen 
(javno dobro) 
Na območju OPPN je kot javno dobro predvidena obstoječa javna pot JP 692773 (odcep Drobnič – odcep Šribar).
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
26. člen 
(etapnost gradnje) 
(1) V prvi fazi se na parc. št. 543 in 54/5, obe k.o. Drnovo izvedejo arheološka izkopavanja in arheološko dokumentiranje uničenja.
(2) V drugi fazi se parceli št. 54/3 in 54/5, obe k.o. Drnovo infrastrukturno opremita in se na njih realizira gradnja objektov.
(3) Objekte je možno graditi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto po pogojih tega odloka.
(4) Parcela mora biti komunalno opremljena, obvezno mora biti zgrajena dostopna pot, električni, vodovodni in kanalizacijski priključek.
(5) Na parc. št. 55/1, k.o. Drnovo se arheološke raziskave lahko opravljajo v katerikoli etapi realizacije OPPN.
27. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(3) Ob posegih v zemeljske plasti in morebitni najdbi arheološke ostaline mora izvajalec del/investitor/lastnik zemljišča zavarovati najdbo, o tem obvestiti pristojni organ in mu omogočiti dostop do zemljišča.
(4) Investitor je dolžan najmanj 5 delovnih dni pred začetkom gradnje pisno obvestiti izvajalca javne službe ter naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih naprav in objektov.
28. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj gradbene linije in gradbene meje. Pri tem se upoštevajo vsa določila tega odloka (obliko tlorisa, faktor zazidanosti ipd.).
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, inštalaterskih napeljav ipd..
(3) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(4) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(5) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(6) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komunalno-energetske in telekomunikacijske infrastrukture je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.
(7) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
(8) Dopustna je postavitev električnih in telekomunikacijskih omaric na fasadah objektov.
(9) Pri gradnji dostopne ceste je dovoljeno manjše odstopanje od poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi terenskih pogojev, vendar se mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prometne zakonodaje.
(10) Garaže so lahko sestavni del stanovanjske hiše.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
(začasna namembnost zemljišč) 
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
30. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Krško.
31. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
32. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2018-O502
Krško, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost