Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4305. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega prostorskega plana in Občinskega prostorskega načrta Občine Bistrica ob Sotli, stran 13429.

  
Na podlagi 77. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 19. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega prostorskega plana in Občinskega prostorskega načrta Občine Bistrica ob Sotli 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave Odloka o Občinskem prostorskem planu Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju OPP) in Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju OPN).
(2) Pobudnik za pripravo OPP in OPN je Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo OPP in OPN) 
(1) S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za OPP in OPN, ki jih je izdelalo podjetje LUZ d.d., oktobra 2021 in so priloga tega sklepa.
(2) Kljub potrjenim izhodiščem iz prejšnjega odstavka, je v fazi izdelave osnutka OPP in OPN še možno dodati dopolnitve oziroma prilagoditve sprememb iz izhodišč ter manjše uskladitve in dopolnitve OPP in OPN:
– ki niso v nasprotju s strokovnimi podlagami,
– ne vplivajo negativno na ekonomičnost postopka in
– nimajo potencialnega negativnega vpliva na zemljišča sosednjih lastnikov in širše ter z vidika obveščenosti javnosti nimajo večjega pomena.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) OPP in OPN se pripravi za celotno območje Občine Bistrica ob Sotli.
(2) Predmet načrtovanja v postopku OPP in OPN so naslednje vsebine:
– določitev ureditvenih območij naselij, območij za dolgoročni razvoj naselij, drugih ureditvenih območij in območij posamične poselitve,
– prenos namenske rabe prostora in drugih elementov OPP in OPN na nov zemljiški kataster,
– vnos dejanske rabe vodnih zemljišč ter dejanske rabe prometne infrastrukture v OPP in OPN,
– vnos evidence trajno varovanih kmetijskih zemljišč v OPP in OPN,
– pobude in potrebe občanov za nadaljnji prostorski razvoj na območju občine,
– razvojne potrebe, ki so jih podale pravne in fizične osebe.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za potrebe OPP in OPN se je, v skladu s 75. in 108. členom ZUreP-2, pripravilo Izhodišča za izdelavo OPP in OPN Občine Bistrica ob Sotli, ki predstavljajo vsebinsko osnovo za pripravo OPP in OPN.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejem OPP in OPN bo potekala po rednem postopku.
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPP in OPN so:
FAZA
ROK IZDELAVE V DNEVIH 
(ROK V PRIMERU IZDELAVE OP)
priprava osnutka OPP in OPN in strokovnih podlag
100 dni od sprejetja tega Sklepa
pridobivanje prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) / (pridobivanje mnenj v postopku CPVO)
30 (60)
priprava dopolnjenega osnutka OPP in OPN (ter OP) na podlagi pridobljenih smernic NUP
45 (60) po pridobitvi in uskladitvi mnenj NUP
prva obravnava na občinskem svetu
21
javna razgrnitev in javna obravnava
30
priprava in sprejem strokovnih stališč do pripomb in predlogov
30
priprava predloga OPP in OPN
30
pridobivanje drugih mnenj NUP / (pridobivanje mnenj v postopku CPVO)
30 (75)
priprava usklajenega predloga OPN
30
(pridobivanje sklepa o ustreznosti MOP)
(30)
obravnava in sprejem na občinskem svetu
21
(2) V preglednici so prikazane ocene dni, potrebne za izdelavo posamezne faze, brez dni, potrebnih za komunikacijo oziroma postopek med posameznimi fazami.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenja) 
(1) V postopku izdelave OPP in OPN bodo za podajo mnenja pozvani naslednji nosilci urejanja prostora:
PODROČJE
NUP
področje razvoja poselitve
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
področje kmetijstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
področje gozdarstva, lovstva in ribištva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
področje upravljanja z vodami
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
področje ohranjanja narave
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
področje varstva kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet 
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
področje trajnostne mobilnosti
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
področje zračnega prometa
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet
področje rudarstva
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
področje energetike
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo 
ELES d.d. 
Elektro Celje d.d.
področje elektronskih komunikacij
Telekom d.d.
področje zaščite in reševanja
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
področje obrambe
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
področje vojnih in prikritih grobišč
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino
področje blagovnih rezerv
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
področje vodo oskrbe in odvajanja voda
OKP Rogaška Slatina d.o.o.
področje ravnanja z odpadki
OKP Rogaška Slatina d.o.o.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov OPP in OPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje. Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPP in OPN na okolje je treba v postopek vključiti tudi Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) V postopek priprave OPP in OPN se bo vključevala tudi javnost, in sicer v času javne razgrnitve, ko bo dopolnjeni osnutek OPP in OPN skupaj z okoljskim poročilom (v primeru, da ga bo treba izdelati) javno objavljen v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku najmanj 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
Št. 032-0009/2018-19-2
Bistrica ob Sotli, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost