Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4359. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šentjur za leto 2022, stran 13523.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odločba US; v nadaljevanju: ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 14. redni seji dne 21. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šentjur za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2022 (Uradni list RS, št. 44/21 in 161/21) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2022
Skupina/Podskupina kontov
Popravek proračuna 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
24.529.792,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.140.428,00
70
DAVČNI PRIHODKI
13.961.318,00
700 Davki na dohodek in dobiček
12.765.018,00
703 Davki na premoženje
858.800,00
704 Domači davki na blago in storitve
337.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.179.110,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.256.010,00
711 Takse in pristojbine
16.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
33.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
874.100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
620.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
580.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.769.364,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.634.964,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 
3.134.400,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
26.116.908,95
40
TEKOČI ODHODKI
4.866.160,40
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.151.610,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
192.390,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.156.997,45
403 Plačila domačih obresti
60.000,00
409 Rezerve
305.162,95
41
TEKOČI TRANSFERI
6.390.799,00
410 Subvencije
37.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.300.050,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
666.079,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.387.670,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.418.889,55
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.418.889,55
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
441.060,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
306.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
135.060,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.587.116,95
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.300.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
2.300.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
712.883,05
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
712.883,05
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.587.116,95
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
1.587.116,95
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 
0,00
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0173/2020
Šentjur, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost