Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4309. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021, stran 13436.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21, dne 5. 2. 2021, Uradni list RS, št. 54/21, dne 9. 4. 2021, Uradni list RS, št. 72/21, dne 11. 5. 2021, Uradni list RS, št. 105/21, dne 2. 7. 2021 in Uradni list RS, št. 161/21, dne 6. 10. 2021) se spremeni 2. člen in se glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.509.298,01
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.475.069,16
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.304.424,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.242.819,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
369.405,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
692.100,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.170.645,16
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
507.177,16
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.800,00
712
DENARNE KAZNI
45.800,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
324.300,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
285.568,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
435.424,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
116.791,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
318.633,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.400,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2.400,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.564.194,87
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.516.712,18
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
47.482,69
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
32.209,98
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU- ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
32.209,98
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.114.142,54
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.209.571,94
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
542.428,14
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
78.128,17
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.452.076,42
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
6.360,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
130.579,21
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.925.399,15
410
SUBVENCIJE
134.797,65
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
590.710,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
149.335,22
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.050.556,28
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.866.468,35
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.866.468,35
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
112.703,10
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
27.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
85.703,10
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–604.844,53
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
75.912,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
75.912,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
75.912,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
200.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
200.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
618.852,99
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
618.852,99
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–947.785,52
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–418.852,99
XI.
NETO FINANCIRANJE
–604.844,53
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.193.978,61
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2020-8
Bovec, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost