Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4351. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022, stran 13507.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   K U L T U R E 
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022 
I. UVOD 
Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2022 (v nadaljevanju: letni program) opredeljuje redno dejavnost in programe, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del razpisa.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA 
V letu 2022 bo Občina namenila sredstva za financiranje ljubiteljske kulture na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih društev«, kontu »412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam«, v višini 8.000,00 €. Navedena sredstva so predmet javnega razpisa in se dodelijo v višini in po vsebinah, kot sledi:
Zap. št. vsebine
Vsebina
Delež (%)
Sredstva (€)
1
Redna dejavnost 
36
2.880,00
2
Kulturne prireditve
41
3.280,00
3
Izobraževanje izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti
9
720,00
4
Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
14
1.120,00
SKUPAJ
100
8.000,00
V primeru, da za posamezne vsebine letnega programa ni dovolj interesa – predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo na tiste vsebine, za katere je prijavljenih več predlogov in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani.
Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-10
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2021
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost