Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4356. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2022, stran 13514.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 91. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je župan Občine Straža dne 22. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Straža (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Odlokom o proračunu Občine Straža za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
ZF 2022 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
775.503
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
749.770
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
627.695
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
611.299
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
14.157
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
5.993
706
 
DRUGI DAVKI
–3.754
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
122.075
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
79.989
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.511
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
4.956
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
700
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
34.920
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
6.814
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
6.814
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
18.919
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
18.919
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
765.709
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
277.557
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
86.779
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
14.611
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
174.288
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.879
409
 
REZERVE
0
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
266.570
410
 
SUBVENCIJE
3.331
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
164.258
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
18.325
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
80.656
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
221.581
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
221.581
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
0
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
9.795
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.148
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
20.148
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–10.354
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–20.148
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–9.795
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 120.334
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
4. člen 
Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Straža za leto 2022.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 41000-8/2021-1
Straža, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost