Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4365. Sklep o pripravi devetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 13535.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je župan Občine Šmartno pri Litiji dne 24. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi devetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
(potrditev izhodišč za deveto spremembo in dopolnitev SD OPN) 
S tem sklepom se začne postopek priprave devetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: SD OPN 9), sprejetega z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – tehn. popr, 53/17, 104/20), v nadaljevanju: OPN. Izhodišča za pripravo SD OPN 9 so bila pripravljena in potrjena v skladu s 108. členom ZUreP-2.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja SD OPN 9) 
Investitor želi v naselju Vintarjevec zgraditi konjeniški center s kobilarno za rejo konj za športne namene. Konjeniški center bo organiziran po sodobnih principih reje in vzgoje konj, sočasno s športno uporabo konj za jahanje in za občasne športne prireditve. Zgrajen bo čim bolj samozadostno glede porabe naravnih virov.
Lokacija načrtovanega konjeniškega centra je pribl. 4,5 km oddaljena od občinskega središča Šmartno pri Litiji. Dostop na lokacijo je iz cestnega omrežja (kategorizirana lokalna cesta) po obstoječi poti.
Center s svojo zasnovo vabi tako rekreativno kot tekmovalno naravnane uporabnike. Omogoča vzrejo, trening in bivanje konj za rekreativno jahanje, konj za preskakovanje ovir, dresurno in terensko jahanje. Center omogoča večdnevne priprave gostujočih konj skupaj z bivanjem trenerjev in lastnikov konj. Izvedejo se lahko tudi manjša tekmovanja v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir. V idejni zasnovi se preuči več možnih variant delovanja takega centra na tem, pribl. 10 ha velikem, območju. Ena od možnih variant razporeditve objektov je od S proti JV. Obstoječi asfaltni plato na S se poveča in uporabi kot večnamenski prostor pred centralnim objektom ter kot parkirišče za stalne in dnevne obiskovalce. Centralni objekt bo več etažen. V njem bodo recepcija, prostori za konjeniški klub, gostinski del, servisni prostori za celoten center, kopitarna, shranjevanje opreme in tudi nekaj prenočitvenih zmogljivosti. Po hribu Kožlivcu se lahko razporedijo ograde – izpusti za konje in hlevi za konje. Za dostop do objektov bo služila posodobljena obstoječa pot na JZ strani Kožlivca. Južni del območja – Medvedjek je primeren za umestitev (pokrite) maneže. Manjši nastanitveni objekti (hišice) za začasno bivanje (namestitvene enote za goste oziroma uporabnike centra) se lahko postavijo na pobočjih hriba ali na jugu ob manežah.
Za predvideno območje se določi ustrezna namenska raba. V območje stavbnih zemljišč se spremeni 41.823 m2 kmetijskih zemljišč (K2) in 64.173 m2 gozda (G), v skupni površini pribl. 105.996 m2.
Spremembe in dopolnitve OPN tako obsegajo:
– opredelitev nove enote urejanja prostora z oznako EUP VT-111, ter opredelitev namenske rabe BT – površine za turizem,
– spremembe in dopolnitve akta po predlogih in pripombah NUP in uskladitve z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
– spremembe in dopolnitve grafičnega dela na podlagi relevantnih strokovnih podlag.
Pri tekstualnem delu odloka se z minimalnimi spremembami in dopolnitvami po potrebi zagotovi jasnejše razumevanje določil ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti vsebin, ter dopolni Prilogo 1.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Akt se izdela in sprejme na podlagi utemeljene razvojne potrebe pobudnika, usmeritev iz državnih in lokalnih strateških dokumentov, prikaza stanja prostora, ter naslednjih strokovnih podlag:
– stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora,
– ranljivost prostora,
– tveganja in pričakovani vplivi na posamezne sestavine prostora in okolje,
– pričakovane učinke na gospodarski razvoj in družbeno-socialno okolje,
– prostorske, tehnične in tehnološke možnosti načrtovanih prostorskih ureditev,
– strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev,
– vrednotenje, primerjava in utemeljitev rešitev,
– prikaza stanja prostora,
– elaborata urbane ekonomike.
V primeru, da se skozi postopek ugotovi, da je potrebno iz vsebinskih ali formalnih razlogov izdelati dopolnilne strokovne podlage ali to zahtevajo NUP, se izdelajo tudi te. Izdelavo strokovnih podlag financira pobudnik in se izdelajo le za območje načrtovanih prostorskih ureditev.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve, vključno s potrebnimi prilogami, se izvedejo glede na 99. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT) v povezavi z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
5. člen 
(rok za pripravo) 
Okvirni roki za izvedbo posameznih faz so:
– pridobitev odločbe glede postopka celovite presoje vplivov na okolje – februar 2022,
– izdelava osnutka in minimalna dopolnitev strokovnih podlag, oddaja vlog za prva mnenja NUP – april 2022,
– prejem vseh prvih mnenj – avgusta 2022,
– usklajevanje prvih mnenj, izdelava dopolnjenega osnutka – oktobra 2022,
– izvedba javne razgrnitve – novembra 2022,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – decembra 2022,
– izdelava predloga, oddaja v druga mnenja – januarja 2023,
– uskladitev drugih mnenj NUP – marca 2023,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – aprila 2023.
V primeru izvedbe CPVO se rok predvidoma podaljša za devet mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, pristojni za izdajo smernic za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Pristojni nosilci urejanja prostora na državni ravni so:
1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. za področje cestnega prometa, železniškega prometa in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
8. za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
12. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
13. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
14. za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana,
15. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
16. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana.
Pristojni nosilci urejanja prostora na lokalni ravni pa so naslednji:
17. Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
18. Javno stanovanjsko komunalno podjetje Komunala Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija,
19. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji (pristojne občinske službe za področje gospodarstva in lokalnih cest).
O pričetku postopka se obvesti tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje. V postopek sprejemanja se lahko po potrebi naknadno vključi tudi druge nosilce urejanja prostora.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Dne 17. decembra 2021 je bilo na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (https://obcina.smartno.si/pomembnejse-objave/prostorski-akti/) objavljeno javno naznanilo o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji za gradnjo konjeniškega centra, ki ga je izdelalo podjetje Urbi d.o.o.. Občina Šmartno pri Litiji je dne 22. 12. 2021 izvedla javni posvet in javno objavo izhodišč na lokaciji Vintarjevec. Zainteresirani javnosti sta predstavnika pobudnika in izdelovalca izhodišč javnosti pojasnila namen sprememb in dopolnitve ter okvirno vsebino načrtovanih prostorskih ureditev.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Veljati začne z dnem objave. Objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3503-58/2021-8
Šmartno pri Litiji, dne 24. decembra 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost