Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4374. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2022, stran 13545.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US) in 108. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je župan Občine Turnišče dne 21. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21, 105/21 in 173/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun januar–marec 2022
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
588.645
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
535.909
70
DAVČNI PRIHODKI
501.978
700 Davki na dohodek in dobiček
490.334
703 Davki na premoženje 
8.100
704 Domači davki na blago 
in storitve
2.517
706 Drugi davki
1.027
71
NEDAVČNI PRIHODKI
33.931
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
25.913
711 Takse in pristojbine
961
712 Globe in druge denarne kazni
939
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
30
714 Drugi nedavčni prihodki
6.087
72
KAPITALSKI PRIHODKI
14.080
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
14.080
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
38.656
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
38.656
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
458.561
40
TEKOČI ODHODKI
165.692
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
36.820
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
6.190
402 Izdatki za blago in storitve
114.682
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
8.000
41
TEKOČI TRANSFERI
229.421
410 Subvencije
14.654
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
121.805
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
7.220
413 Drugi tekoči domači transferi
85.742
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
54.346
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
54.346
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.102
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.102
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
130.084
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
in drugih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.795
55
ODPLAČILA DOLGA
1.795
550 Odplačila domačega dolga
1.795
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
128.289
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
1.795
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII. -IX.)
130.084
 
XII. OCENJENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2022
  266.733
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 900-38/2021
Turnišče, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat

AAA Zlata odličnost