Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4373. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Tržič, stran 13544.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 2. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Tržič 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa vrsta socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo), ki ga Občina Tržič subvencionira.
(2) Z odlokom so določeni upravičenci, pogoji, trajanje, višina in postopek za uveljavljanje ter prejemanje subvencije.
2. člen 
(1) Občina Tržič subvencionira socialno varstveno storitev varovanja na daljavo. Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Tržič ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Tržič in dejansko bivajo na območju Občine Tržič (v nadaljevanju: upravičenci) ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega odloka.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati pogoje iz vsaj dveh od naslednjih štirih točk:
1. so starejši od 70 let;
2. so mlajši od 70 let in imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare, skladno z izdano odločbo pristojnega organa;
3. bivajo sami ali bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih ali bivajo v širši družini, ki je preko dneva zaradi svojih obveznosti odsotna;
4. so osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, invalidne osebe ali osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci ali skrbniki (npr. znaki demence).
3. člen 
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za obdobje 24 mesecev.
(2) Subvencija znaša 22,00 EUR bruto mesečno.
(3) V nobenem primeru se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen 
Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen 
(1) Upravičenec lahko pridobi subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za subvencijo storitve socialnega servisa varovanja na daljavo, ki je objavljena na spletni strani Občine Tržič in dostopna v sprejemni pisarni Občine Tržič.
(2) Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni Občine Tržič, pošlje po pošti ali po elektronski pošti.
(3) Sredstva za sofinanciranje storitve socialnega servisa varovanja na daljavo se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Tržič in se dodeljujejo do porabe namenskih proračunskih sredstev po zaporedju prejetih vlog.
(4) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči in dodeljevanja subvencije se vodi po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
(5) O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
(6) Občinska uprava mora pridobiti podatke o dejstvih, ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do subvencije iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil, in sicer: izpisek centralnega registra prebivalstva ter v primeru telesne okvare iz prve točke drugega odstavka 2. člena tega odloka tudi odločbo pristojnega organa.
6. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku 30 dni dolžan Občini Tržič predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega odloka.
7. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, Občino Tržič in izvajalcem storitve. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
8. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve Občino Tržič obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
9. člen 
Pravica do subvencije preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– preselitvi na naslov izven območja Občine Tržič,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
– odstopa upravičenca ali Občine Tržič od pogodbe.
10. člen 
(1) Upravičenec do subvencije mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev.
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za njihovo odpravo. Če upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, bo Občina Tržič odstopila od pogodbe.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021
Tržič, dne 2. decembra 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost