Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4372. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje, stran 13543.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 19. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje 
1. člen 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Trebnje kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje.
(2) S tem odlokom se, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
(2) Zdravstveno dejavnosti na področju splošne medicine na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
(3) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen 
(1) Z odlokom se ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine, ki se izvaja v ambulanti Doma starejših občanov Trebnje,Stari trg 63, 8210 Trebnje, v predvidenem obsegu 0,53 tima.
(2) Obseg dejavnosti na področju splošne medicine v ambulanti socialnovarstvenega zavoda se določa vsakoletno na osnovi veljavnega Splošnega dogovora.
(3) Koncesija se podeli v trajanju petnajst (15) let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Trebnje ne more zagotavljati izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Navedeno izhaja iz dopisa Zdravstvenega doma Trebnje z dne 13. 8. 2021, dopolnjenega 18. 8. 2021, v katerem je navedeno, da Zdravstveni dom Trebnje nima kadrovskih možnosti za izvajanje programa v ambulanti Doma starejših občanov Trebnje in zato zaproša Občino Trebnje, da prične s postopki za razpis koncesije.
5. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
6. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Trebnje in na portalu javnih naročil.
(2) Za vodenje postopka razpisa, oceno ponudb in pripravo predloga za izbiro koncesionarja imenuje župan Občine Trebnje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo, veljajo določbe odloka.
8. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila iz objavljene razpisne dokumentacije.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje.
10. člen 
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo, s katero ponudniku, čigar ponudba je bila po merilih za izbiro koncesionarja ocenjena najbolje, podeli koncesijo. V koncesijski odločbi se poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva. V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
11. člen 
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma s prodajo svojih storitev.
13. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
14. člen 
Koncedent koncesionarju odvzame koncesijo z odločbo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0015/2021-9
Trebnje, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost