Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4367. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022, stran 13537.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 23. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Uradni list RS, št. 197/20) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI
16.308.142,27
TEKOČI PRIHODKI
12.715.953,54
70
DAVČNI PRIHODKI
10.638.564,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.432.874,00
703 Davki na premoženje
810.790,00
704 Domači davki na blago in storitve
394.900,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.077.389,54
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.423.142,12
711 Takse in pristojbine
13.000,00
712 Denarne kazni
107.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
46.050,00
714 Drugi nedavčni prihodki
487.697,42
72
KAPITALSKI PRIHODKI
525.898,18
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
231.978,14
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
293.920,04
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.066.290,55
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.925.408,80
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
140.881,75
II.
SKUPAJ ODHODKI
22.270.869,31
40
TEKOČI ODHODKI
4.443.339,66
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
689.507,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
118.015,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.337.248,33
403 Plačila domačih obresti
3.569,33
409 Sredstva, izločena v rezerve
295.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.308.886,54
410 Subvencije
187.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.352.261,35
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
318.522,50
413 Drugi tekoči domači transferi
2.451.102,69
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.194.143,11
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.194.143,11
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
324.500,00
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
111.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
213.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–5.962.727,04
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–5.960.157,71
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.963.727,34
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
3.486.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
3.486.000,00
500 Domače zadolževanje
3.486.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
370.272,64
55
ODPLAČILA DOLGA
370.272,64
550 Odplačila domačega dolga
370.272,64
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–2.845.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
3.115.727,36
XI.
NETO FINANCIRANJE
5.962.727,04
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
2.845.000,00
« 
2. člen 
Drugi odstavek 16. člena se črta.
3. člen 
(1) V 19. členu se v drugem odstavku številka »2.321.150,00« nadomesti s številko »3.486.000,00«.
(2) Tretji odstavek se črta.
(3) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
(4) V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedo »prejšnjega«.
(5) V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se v drugem stavku besedilo »in četrtega« črta.
(6) Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0068/2020
Tolmin, dne 24. decembra 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost