Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4344. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2022, stran 13501.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 123. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2022 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2022.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2022 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo zgradbe in drugi prostori v orientacijski vrednosti 47.705,17 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 30.674,10 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 89.307,25 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-72/2021/2
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost